معنی درس 

دوستی 
بدان ای پسر مردمان تا زنده اند از دوستان ناگزیرند که مرد اگر بی برادر باشد به که بی دوست ، از آن که حکیمی را پرسیدند که دوست بهتر یا برادر ؟ گفت برادر نیز ، دوست به . 
پس به کار دوستان اندیشه کن و دوستی ایشان به مردمی و احسان ، تازه دار و چون دوست نو گیری پشت بر دوستان کهن مکن .دوست ، همی طلب و دوستان کهن را بر جای همی دار تا همیشه بسیار دوست داشته باشی . و دیگر با مردمانی که با تو به راه دوستی روند و « نیم دوست » باشند ، نیکویی و ساز گاری کن و در هر نیک و بد به ایشان مشفق باش تا چون از تو مردمی ببینند ، دوست یکدل شوند .
 

بدان که انسان تا زمانی که زنده است ناچار است که با مردم دوست باشد و دوستانی داشته باشد که اگر یک انسان بی قوم و خویش و برادر باشد بهتر تا این که هیچ دوستی نداشته باشد زیرا از حکیمی پرسیدند که دوست بهتر است یا بردارد ؟گفت : برادر که اگر با انسان دوست نیز باشد خیلی بهتر می شود .پس به فکر دوستان خود باش و دوستی خودت را با آنها با مردمداری و انسانیت و خوبی همواره نو و تازه کن وز مانی که با کسی تازه دوست شدی دوستان قدیمی را از باد نبر و رابطه خود را با آنها قطع نکن . همواره با مردم تازه دوست شو و دوستان قدیمی را نیز برای خود نگه دار تا همیشه دوستان بسیاری داشته باشی .و هچمنین با کسانی که دوستی مختصری داری با نیکویی رفتار کن و در هر پیش آمد نیک و بد نسبت به آنها مهربان باش تا زمانی که این رفتار ها را از تو می بینند در دوستی با تو صمیمی شوند .« قابوس نامه ، عنصر المعالی کیکاووس »
 

مشاورت 
مشاورت کردن در کارها از قوی رایی مردم باشد و از تمامی عقل و پیش بینی ؛چه هرکس را دانشی باشد و هریکی چیزی داند؛ یکی بیشتر و یکی کمتر ویکی دانشی دارد و هر گز به کار نبسته است و نیازموده و یکی همان دانش داند و کار بسته است و آزموده.مَثَل این چنان باشد که: یکی باشد که بسیار سفر ها کرده باشد و جهان بسیار دیده و سرد و گرم چشیده و در میان کار ها بوده ،با آن کس برابر نتوان کرد که هرگز سفر نکرده باشد و ولایت ها ندیده ، و از این رو گفته اند «تدبیر با دانایان و پیران و جهان دیدگان باید کرد » . 
و نیز یکی را خاطر تیز تر باشد و در کار ها زود تر تواند دید و یک کند فهم باشد ، و تدبیر ده تنه چون زور ده مرده باشد .همه ی جهانیان متّفق اند که هیچ آفریده ، دانا تر از پیغامبر ( ص ) نبوده است و با این همه فضیلت و معجزات که اورا بُود ، خدای ( تعالی ) اورا می فرماید : « وَشاور هُم فی الامر » یا محّمد چون کاری کنی ویا مهّمی تورا پیش آید ،با یاران خویش تدبیر کن . 
مشورت نا کردن در کارها ، ضعف رایی باشد و هیچ شغلی بی مشورت ، نیکو نیاید.
 

مشورت در کارها نشان هوشمندی و عاقل بودن وآینده نگری است چون هرکس دانشی دارد و چیزی بلد است ؛ بعضی هابیشتر می دانند و بعضی ها کمتر بعضی ها دانشی دارند و هرگز از آن استفاده نکرده اندو آن را امتحان نکرده اند و بعضی های دیگر همان دانش را دارند و ازآن استفاده نیز کرده اند و آن را امتحان نیز کرده اند .مثلاً کسی که سفر ها زیادی کرده باشد و دنیا را دیده باشد و سردو گرم روزگار را چشیده باشد و کار های بسیاری را تجربه کرده باشد با کسی که هرگز سفر نکرده باشد و شهر های مختلف را ندیده باشد نمی تواند یکسان باشد .به مین دلیل گفته اند : « برای چاره اندیشی باید با دانایان و کهن سالان و افراد با تجربه مشورت کرد ». و همچنین یکی هوش بیشتری دارد و نتیجه کار ها را زودتر می تواند پیش بینی کند و یکی هوش کمتری دارد و این توانایی را ندارد ، همانطور که زور ده تفر از روز یک نفر بیشتر است فکر و اندیشه دهن نفر هم از فکر و اندیشه یک نفر قوی تر است . 
همه جهانیان به این موضوع عقیده دارندکه هیچ آفریده ای در دنیا داناتر و عاقل تر از پیامبر (ص ) نبوده است و با این همه خردمندی و معجزه ها که پیامبر داشت ، خدای بلند مرتبه به او می فرماید : (( در کار ها با آن ها مشورت کن )) ، ای محمّد زمانی که می خواهی کاری را انجام بدهی و یا مسئله مهّمی پیش آمد با مشورت با یاران خودت چاره اندیشی کن برای آن کار . مشورت نکردن در کار ها نشانه بی خردی است و هیچ کاری بدون مشورت درست انجام نمی شود .
«سیاست نامه خواجه نظام الملک توسی »
 

خود ارزیابی 

1- منظور از « مرد اگر بی برادر باشد بِه که بی دوست » چیست ؟ 

در اینجا مراد از برادر به طور کلی قوم و خویش می باشد ومنظور این است که آدم اگر قوم وخویش نداشته باشد بهتر از این است که دوستی نداشته باشد .چون داشتن قوم و خویش دست خود آدم نیست اما داشتن دوست و دوستی با مردم بهخود آدم بستگی دارد. 

2- پیام کلی درس مشاورت چیست ؟ 

این که در کارها باید مشورت کرد چون هرکس تجربه ای دارد و استفاده از تجربه دیگران باعث می شود ما در کار ها موفق تر باشیم . 

بخوان و حفظ کن 

معنی ابیات 

زورزش میاسای 

تن زنده والا به ورزندگی است ......... که ورزندگی مایه زندگی است. 

ارزش وجودی انسان به کار وتلاش است که این کار و تلاش در واقع باعث شادابی زندگی است. 

به سختی دهد مرد آزاده تن ................. که پایان تن پروری بندگی است. 

انسان آزاده به سختی ها تن می دهد چون می داند که نتیجه تن پروری و تنبلی حقارت ، اسارت ،بنده و زیر دست ، دیگران بودن است . 

کسی کو توانا شد وتندرست .............. خرد ررا به مغزش فروزندگی است. 

کسی که جسم خود را توانا و تندرست کند عقل و خرد او نیز بهتر و بیشتر کار می کند . 

ز ورزش میاسای و کوشنده باش ........... که بناید گیتی به کوشندگی است . 

از ورزش دست بر ندار و مدام تمرین و تلاش کن که اساس این جهان بر پایه ی تلاش و کوشش گذاشته شده است . 

نیاکانت را ورزش آن مایه داد ............. که شهنامه ز ایشان به تابندگی ست . 

ورزش اجداد تورا آن قدر قوی کرد که نام پهلوانان آن ها در شاهنامه آمده و باعث ارزشمند شدن آن کتاب شده است . 

تو نیز از نیاکان بیاموز کار .................... اگر درسرت شور زندگی است. 

تو هم مانند نیاکان خودت این کار را یاد بگیر اگر می خواهی سرزنده و شاداب باشی در زندگی .
 
«محمد تقی ملک الشعرا بهار» 

معنی واژه ها 

ناگزیر = ناچار / بِه = بهتر / مردمی = انسانیّت / کهن = قدیمی / مشفق = دلسوز / مشاورت= مشورت – همفکری قوی رای = هوشمندی / تمامی عقل = در اینجا بسیار عاقل بودن /مَثَل = مثال / تدبیر = چاره / جهان دیده = باتجربه / متفّق اتفاق داشتن –هماهنگ بودن /فضیلت =برتری / والا = برتر / ورزندگی = تلاش - کوشش - ورزیدگی تن پروری = تنبلیمایه = در اینجا قدرت -توانایی شهنامه = شاهنامه شورهیجان .
 


بنویسیم 


فعالیت های درس 

1- هم معنی ( مترادف ) کلمات زیر را بنویسید. 

مشفق : دلسوز 

تهی : خالی 

احسان : نیکی - خوبی ( کردن ) 

تدبیر : راه حل - چاره اندیشی 

کهن : قدیمی - باستانی 

مشاورت : همفکری 
2- واژه های داخل کمانک را جایگزین کنید و به تناسب آن ها جملات را دوباره بنویسید. 
پس به کار دوستان اندیشه کن و دوستی ایشان به مردمی و احسان تازه دار. ( اندیشه خواهم کرد ) 
پس به کار دوستان اندیشه خواهم کرد و دوستی ایشان به مردمی واحسان تازه خواهم داشت .

مردمان تا زنده اند از دوستان ناگزیرند. ( ما) 

ما تا زنده ایم از دوستان ناگزیریم. 

استاد کمی به برق چشمان بچه ها که مشتاقانه می خواستند جواب سوال آقای مدیر را بشنوند ، نگاه کرد (می خواهند ) 
استاد کمی به برق چشمان بچّه ها که مشتاقانه می خواهند جواب سوال آقای مدیر را بشنوند ، نگاه می کند. 
3- با ترکیب کردن کلمه های داده شده ، مانند نمونه ، چهار کلمه جدید بسازید. 
نمونه :دل + شاد = دلشاد 

دل --- آفتاب --- پنجه --- سوخته --- یک --- قوی --- بها --- گران 
آفتاب+ سوخته = آفتاب سوخته 
قوی + پنجه = قوی پنجه 
گران + بها = گران بها 
یک + دل = یک دل 

4-جدول را مانند نمونه کامل کنید.   
جمله           نهاد            مفعول                             فعل              
ما درس دوستی را خوانده ایم.        ما              درس           دوستی                      خوانده ایم  
خدای تعالی، می فرماید.       خدای تعالی                                                            می فرماید    
 دانشمند ،  کتاب می خواند.         دانشمند                                                  کتابمی خواند 
5- با حروف پراکنده زیر ، دو کلمه چهار حرفی معنادار بسازید. 

ن --- ب --- ا --- ی 

کلمه اول= بینا 

کلمه دوم = نایب 

کلمه سوم = بانی 

املا 
1- مفرد کلمات زیر را بنویسید . 

ظروف ------> ظرف 

ساعات -----> ساعت 

ملل ---------> ملّت 

بازوان -----> بازو 

آداب -------> ادب 

2- جمله های زیر را از نظر املایی بررسی کنید و شکل درست کلمه را داخل کمانک بنویسید . 

در هر نیک و بد به دوستان خود ( مشفق / مشفغ / موشفق ) باش . ( مشفق ) 

چون دوست نو گیری پشت بر دوستان ( کهن / کحن / کوهن ) مکن . ( 
کهن ) 

دوستی ایشان به مردمی و ( احسان / اهسان / احصان ) تازه دار . ( 
احسان ) 

3- کلمه های زیر را در جدول پیدا کرده و خانه های مربوط به هر کلمه را با رنگی، مشخص نمایید. 

نگارش 

1- متن زیر را بخوانید و در جاهای خالی ، کلمات مناسب بنویسید 

قناری آواز نمی خواند . گل چشمانش را باز نمی کند . گویی همه منتظر فصل بهار هستند فصل دوباره زنده شدن طبیعت .فصل گل های زیبا و بوته های سرسبز و آسمان آبی که خورشید گرم و مهربان در آن می تابد . من پشت پنجره منتظر رسیدن نشسته ام . در انتظار فصلی که عشق و شور به زندگی را همراه می آورد . 

2- با کلمات زیر یک جمله ی زیبا بسازید . 
می گفت : مادر بزرگ همشیه قصه های زیبایی می گفت. 

تاخیر : دیروزبرگزاری مسابقه ورزشی با تاخیر همراه بود

اندیشه : هیچ کاری را بدون اندیشه نباید انجام داد. 

نیکوکار : خدا به انسان نیکوکار پاداش خواهد داد. 

3- از دوست خود چه انتظاری دارید ؟ در سه سطر بنویسید . 

دانش آموز عزیز این فعالیت شخصی می باشد. 

4- یک بیت شعر را که به مفهوم «دوستی» اشاره داشته باشد به خط خوش بنویسید . 

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد .......................... نهال دشمنی بر کن که رنج بی شمار آرد 

کارگاه نویسندگی 

خاطره نویسی ( یاداشت های روزانه ) 

برای پرورش توان نویسندگی و بهتر نوشتن ، باید فراوان بخوانیم و بسیار بنویسیم. 

یاد داشت کردن رویداد های روزانه و نوشتن خاطرات ، تمرین مناسبی است که به ما کمک می کند 
تا نویسنده ای توا نا بشویم. 


1- خاطره اولین روز مدسه خود را در یک بند بنویسید . 

دانش آموز عزیز این فعالیت شخصی می باشد. 

2- کارهای روز گذشته خود را در یک بند بنویسید . 

دانش آموز عزیز این فعالیت شخصی می باشد. 

3- ضرب المثل « تاپول داری رفیقتم ، قربان بند کیفتم »را در چهار سطر توضیح دهید. 

بعضی ها در دوستی فقط به دنبال سود و منفعت مادی خود هستند . بنابر این تا زمانی که از دوستی 
با دیگران سود ببرند به رابطه دوستی ادامه خواهند داد و زمانی که این سود و منفعت وجود نداشته 
باشد به راحتی به رابطه دوستی پایان خواهند داد یا رفتار خود را عوض خواهند کرد .اینگونه افراد 
اگر دوست در موردی به کمک آن ها نیاز داشته باشد به راحتی نفع خود را در نظر گرفته و به دوست خود کمک نخواهند کرد.


تاريخ : سه شنبه چهارم آذر 1393 ا 14:52 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
 

آداب طعام خوردن 
اوّل دست و دهن پاک کند ، آن گاه به کنار خوان حاضر آید و چون بر خوان بنشیند ، دهان فراخ باز نکند و لقمه بزرگ نگیرد ، بلکه اعتدال نگاه داردو طعام نبوید و نگزیند و اگر طعام اندک بود آن را بر دیگران ایثار کند و در لقمه ی دیگران نظر نکند و پیش از دیگران دست باز نگیرد ، بل اگر سیر شده باشد ، تعلّلی می آرد تا دیگران نیز فراغ شوند و اگر درمیان طعام به آب حاجت افتد ، به شتاب نخورد و آواز از دهن بیرون نیارد و چون خلال کند ، اگر درمیان جمعی بود ، در خلال کردن توقف کند . 
در هنگام غذا خوردن ابتدا فرد باید دست و دهان خود را بشوید و بعد در کناره سفره حاضر شود ، لقمه های خود را بزرگ نگیرد تا دهانش را بیش از اندازه باز نکند بلکه لقمه هایش در اندازه متوسط باشد وغذارا بو نکند و قسمت های خوب غذارا تنها برای خودش نگذارد و اگر غذا کم است طوری غذا برای خود بکشد که به دیگران بیش از او برسد و در لقمه های دگران دقیق نشود و قبل از دیگران دست از خوردن بر ندارد حتی اگر سیر شده است آرام غذا خوردن را ادامه دهد تا دیگران نیز غذای خود را تمام کنند اگردر بین غذا خوردن به آب احتیاج پیدا کرد ، آب را آهسته بخورد و و هنگام خوردن غذا و نوشیدن آب از دهان خود صدا خارج نکند و اگر خواست از خلال دندان استفاده کند دقت کند که این کار را دربین جمع انجام ندهد . 
آداب سخن گفتن 
آدمی باید که بسیار نگوید و سخن دیگری به سخن خود ،قطع نکند و چیزی را که غیر از او پرسند ، جواب نگوید .اگر کسی به جواب مشغول شود و او به جوابی بهتر از او قادر باشد ، صبر کند تا آن سخن تمام شود . سخنی که با او می گویند، تا تمام نشود به جواب مشغول نگردد .از غیبت ودروغ گفتن خودداری کند .باید که شنیدن او از گفتن او بیش تر بود، از حکیمی پرسیدند که چراشنیدن تو از گفتن تو زیادت است ؟ 
گفت : زیرا که مرا دو گوش داده اند ویک زبان ، یعنی دو چندان که می گویی ، می شنو . 
انسان نباید زیاد سخن بگوید و سخن دیگران را با حرف خود قطع نکند وجز زمانی که از او چیزی می پرسند پاسخ ندهد . اگر کسی در حال پاسخ به سؤالی است و او جواب را بهتر بلد است صبر کند تا شخص اول صحبت را خود را کامل کند . وقتی چیزی به او می گویند صبر کند تا سخن گوینده تمام بشود بعد پاسخ بدهد . غبیت نکند و دروغ نگوید . باید بیشتر از آنکه حرف می زند گوش کند . از حکیمی پرسیدند چرا تو بیشتر از آن که حرف بزنی گوش می کنی 
گفت : چون به من دو گوش و یک زبان داده اند و این به این معنی است که دوبرابر آن چه حرف میزنی گوش کن . 
دادند دو گوش و یک زبانت ؛ ز آغاز .... یعنی که دو بشنو و یک بیش مگوی 
از ابتدای آفرینشت به تو دو گوش و یک زبان داده اند و این به آن معنی است که دوبرابر آن مقداری که حرف میزنی گوش کن .
(خواجه نصیرالدین توسی ، اخلاق ناصری ، با اندکی تغییر ) 

زیان های زبان 
بدان که آفات زبان بسیار است و زیان های آن بیشمار ؛ از این است که ثواب خاموشی و فواید آن بی نهایت بود .و هرکه خاموشی اختیار کند ، رستگار شود . و از رسول – صلی الله علیه وآله - پرسیدند که کدام عمل فاضل تر؟زبان از دهان بیرون آورد و انگشت بر آن نهاد ، یعنی خاموشی ! و فر مود که بیشتر خطاهای فرزندان آدم در زبان وی است . وگفت هر که به خدای تعالی و به قیامت ایمان دارد ، باید که جز از سخن خیر نگویید یا خاموش نشیند . 
آگاه باش که آسیب های زبان بسیار است و ضرر های آن بی شمار است . به همین دلیل است که ثواب سکوت و فایده ی های آن بسیار زیاد است .هرکسی که سکوت کند رستگار می شود . و از پیامبر اکرم - سلام خدا بر او و خاندانش – پرسیدند که چه کاری از همه کار ها بهتر است ؟ زبانش را از دهان بیرون آورد و انگشت خود را بر آن گذاشت ، یعنی سکوت . و فرمود که بیشتر اشتباهات انسان ناشی از زبان اوست . گفت هرکس که به خداوند بلند مرتبه و روز قیامت باور داشته باشد باید که همیشه سخنانی که می گوید راست ودرست باشد و یا اینکه سکوت کند . 
(ملّاادهم عزلتی خلخالی ، لطائف المواقف ) 

خود ارزیابی 
1- چند مورد از آداب طعام خوردن را بیان کنید؟ 
شستن دست دهان قبل ازغذا خوردن . لقمه بزرگ بر نداشتن . بو نکردن غذا . بی صدا غذا خوردن .استفاده نکردن از خلال دندان در جمع .تمام نکردن غذا قبل از دیگران . اگر غذا کم بود طوری غذا بکشد که به دیگران بیشتر برسد . 
2- چرا کسی که جواب بهتری می داند باید صبر کند تا پاسخ دیگران تمام شود ؟ 
چون باید احترام کسی که سخن می گوید را نگه داشت . 
3- چرا بیشتر خطاهای فرزند آدم در زبان اوست ؟ 
زیرا از قدیم گفته زبان کوچک است اما گناهانش بزرگ . گناهانی چون غیبت ، تهمت ، دروغ گویی ،توهین ، خبر چینی و .... با زبان انجام می شود . 

معنی ابیات
 

شیر خدا 
علی آن شیر خدا شاه عرب .............. الفتی داشته با این دل شب 
حضرت علی که دارای لقب اسدالله است در راه خدا مانند شیر شجاع می جنگید و در میان اعراب برترین مرد بود با تاریکی شب انس داشت . 
شب زاسرار علی آگاهست ................دل شب محرم سّر الله است . 
شب از راز های علی آگاهی دارد تاریکی شب محرم رازهای الهی است. 
شب شنفته است مناجات علی ...............جوشش چشمه ی عشق ازلی 
شب دعاها و راز و نیاز های علی با خداوند را شنیده است که مانند چشمه ای همیشگی در وجود او می جوشیده است . 
کلماتی چو دُرّ آویزه ی گوش ............... مسجد کوفه هنوز مدهوش 
سخنان آن حضرت را باید مانند مروارید(گوش واره) به گوش آویزان کرد وهمیشه در ذهن داشت سخنانی که خوبی آن ها هنوز در گوش مسجد کوفه مانده و اورا از خود بی خود کرده است. 
فجر تا سینه ی آفاق شکافت ............. چشم بیدار علی ، خفته نیافت . 
خورشید از افق بالا آمد و تاریکی را از میان برداشت ولی علی را همچنان مشغول عبادت وبیدار دید. 
ناشناسی که به تاریکی شب ................... می برد شام یتیمان عرب . 
علی آن کسی است که چهره ی خود را می پوشاند تا ناشناس بماند ودر تاریکی شب برای یتیمان عرب شام به در خانه هایشان می برد . 

عشق بازی که هم آغوش خطر ................ خفت در خوابگه پبغمبر . 
علی آن عاشقی است که به خاطرعشق الهی خطر کرد و شب به جای پیغمبر در رختخواب او خوابید .( اشاره به واقعه ی هجرت پیامبر ) 
آن دم صبح قیامت تاثیر.................... حلقه ی در ،شد از او دامن گیر 
در آن سحر گاه که به شهادت رسید و عظمت شهادتش مانند قیامت بود حلقه ی در دامن او را گرفت تا به مسجد نرود . 
دست در دامن مولا زد در................... که علی بگذر و از ما مگذر 
در، دست به دامان علی شده و از او خواهش کرد که صرف نظر کن و از من عبور نکن و به مسجد نرو . 
شب روان ، مست ولای تو علی ............. جان عالم به فدای تو علی 
شب زنده داران عبادت کننده بی خود شده و شیفته ی دوستی تو هستند .جان همه عالم به فدای تو بشود علی . 

بخوان وبیندیش 
«سعدی » می گوید « وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادرم زدم ، دل آزرده به کنجی نشست و گریان همی گفت : مگر خردی فراموش کردی که درشتی می کنی » 
سعدی می گوید : در جوانی از روی نادانی با مادرم بلند صحبت کرد ، مادرم دلش رنجید و در گوشه ای نشت و با گریه به من گفت : مگر کودکی خودت رافراموش کردی که با من بدرفتاری می کنی و با تندی حرف می زنی . 
گر از عهد خردیت یاد آمدی ................ که بیچاره بودی در آغوش من 
چنانچه زمان کودکیت را که ناتوان بودی و من تو را در آغوش می گرفتم و مواظبت می کردم به یاد می آوردی . 
نکردی بر این روز بر من جفا ................ که تو شیر مردی ومن پیر زن 
اکنون که تو مانند شیر قوی شدی و من پیرزنی ضعیف ، به من ستم نمی کردی و با من بدرفتاری نمی کردی .« محمود پوروهاب ، مرام خوبان » 

معنی واژه ها 

آداب = جمع ادب / خوان = سفره / فراخ = زیاد - وسیع / اعتدال = میانه روی / نظر نکند= نگاه نکند / نگزیند = دست چین نکند – انتخاب نکند / تعلّل = درنگ / ایثار کند = ببخشد/ فراغ = آسوده / حاجت = نیاز / زیادت = بیشتر / می شنو = بشنو / آفات = جمع آفت /ثواب = کارخوب / خاموشی = در اینجا سکوت / فوایده = جمع فایده / اختیار کند = انتخاب کند / فاضل تر = برتر / تعالی = بلند مرتبه / الفت = دوستی - انس / مَحرَم = رازدار /ازلی= همیشگی - جاوید / دُرّ = مروارید / آویزه = آویخته / مدهوش = سرگشته / فجر =طلوع / آفاق = کناره های آسمان / خفته =خوابیده/ شب روان =شب زنده داران بر ای عبادت / وِلا =محبت -ولایت/الله اکبر = خدابزرگتر است / ابهت = شکوه - عظمت / شأن =مقام / مقرر داشته = لازم شمرده – تعیین کرده / اُ ف = صدای که برای ابراز نا رضایتی گفته می شودمانند آه / بانگ = فریاد / کریمانه = با بخشندگی / پاس = در اینجا به معنی سپاس / ارائه = نمایش / تواضع = فروتنی / آزرده = رنجیده / خردی = کوچکی / درشتی= تندی کردن / جهل = نادانی / جفا = ستم 

بنویسیم
 
فعالیت های درس 
1- با توجه به متن درس ، جمع کلمه های مفرد زیر را بنویسید. 

لون --------> الوان 

عضو ------> اعضا 

بیگانه -----> بیگانگان 

آفت --------> آفات 

حس -------> حواس 

2- با افزودن « بی » یا « نا » مانند نمونه ، مخالف کلمات زیر را بنویسید. 

مثال : بی مهر ، ناخوش 

اصالت -------> بی اصالت 

نهایت -------> بی نهایت 

اختیار--------> بی اختیار 

سازگار ------> ناسازگار 

مهربان ------> نامهربان 

رحم ---------> بی رحم 

عدالت -------> بی عدالت 

شنوا --------> ناشنوا 

مرتّب --------> نا مرتّب 

کران --------> بی کران 

امن ---------> نا امن 

انتها --------> بی انتها 

3- چند نمونه از رفتار های پسندیده ای را که بیش تر دوست دارید ، بنویسید. 

املا 
1-با توجه به معنی جمله زیر کلمات مناسب خط بکشید. 

الف) یقین دارم که ( صواب -- ثواب ) خاموشی ، بی نهایت است . 

ب) اول دست ودهن پاک کند ، آنگه به کنار ( خوان -- خان ) حاضر آید. 

2-کلمه های هم خانواده را در جدول زیر مرتب کنید. 

عامل - حافظ - مجموع - معتدل - حفاظت - مقطّع - عملیات - تعدیل - تجمّع - محفوظ - جامعه - قاطع - اعمال - متعادل - جمع 
حفظ -----> حافظ - حفاظت - محفوظ 
جماعت---> مجموع - تجمّع - جامعه - جمع 
عمل -----> عامل - عملیّات - اعمال 
قطع -----> مقطّع - قاطع 
اعتدال ---> تعدیل - متعادل 
3- کلمات دو نقطه ای را از بند نخست درس ، بیابید و بنویسید . 
خوردن - دست - خوان - آید - فراخ - باز - نکند - لقمه - اعتدال - نظر - سیر - تعلّل - فارغ - نخورد 

نگارش 

1- با استفاده از کلمه های زیر ، یک بند در مورد « آداب سخن گفتن » بنویسید . 

زبان - غیبت - پاسخ - سخن - میهمانی - مراقبت 

2- جمله های زیر را با نثر ساده بنویسید. 

تعلّلی می آرد تا دیگران نیز فراغ شوند ---> درنگ می کند تا دیگران نیز کار خود را تمام کنند. 

دو چندان که می گویی ، می شنو ---> دوبرابر مقداری که صحبت می کنی ، گوش کن. 

هرکه خاموشی اختیار کند ، رستگار می شود ---> هر کسی که بیشتر سکوت کند ، رستگار می شود. 

کارگاه نویسندگی 
شرح حال نویسی 
یکی از راه های تمرین در نویسندگی ، نوشتن شرح حال است . در شرح حال نویسی به این نکته ها توجه می شود : زمان و محلّ تولد محلّ زندگی ، ویژگی های اخلاقی و جسمی ، وقایع مهم زندگی و ... 
1- شرح حال خودرا در یک بند بنویسید ( خودرا معرفی کنید ) 
دانش آمور عزیز این فعالیت شخصی است. 
2- بعد از یک مهمانی ، ظرف ها در آشپزخانه درباره ی آداب غذا خوردن مهمان ها در حال صحبت هستند . گفت و گوی آن ها را در یک بند ، بنویسید. 
بشقاب به چنگال گفت : بهتر بود که به اندازه ای که قصد خوردن داشتند برای خود غذا می کشیدند و نیز بهتر این بود که پس از اتمام غذا اطراف سفره را کمی پاکیزه می کردند و با ذکر سپاس از خداوند این وعده غذایی را به پایان می رساندند . 
3- ضرب المثل ( کم گوی و گزیده گوی چون درّ ) با کدام قسمت درس ارتباط دارد ؟ مفهوم آن را در یک بند توضیح دهید . 
مربوط به بخش «آداب سخن گفتن است » 
هنگام صحبت کردن باید مختصر و مفید صحبت کرد .امّا در همان صحبت مختصر باید به گونه ای صحبت کنیم که تمام مقصود خود را برسانیم. 

 تاريخ : جمعه سی ام آبان 1393 ا 17:36 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

خود ارزیابی 

1- در این درس نظر معلم نسبت به شهدا چیست ؟ 
نظر معلم این است که شهدا مانند خورشیدند و به زندگی ما گرمی و نور داده اند . 
 2- چرا شهید مانند چراغ خانه است ؟ 
همان طور که چراغ می سوزد اما به اطراف خود نور می دهد تا همه جا را روشن کند شهیدان از جان خود گذشتند تا ما آرامش و آسایش داشته باشیم در واقع آرامش و آسایش ما به خاطر نور شهداست . 

شما هم مانند شاعر شهید را با یک جمله ی زیبا توصیف کنید ؟ 3-
شهید نامش چون سنگ نشانه ای است بر راه . 
حکایت 
به نظر شما چه کسانی وجودشان مانند غذا برای ما ضروری است ؟ 
اشخاصی چون پدر ، مادر ، معلّم ، استاد ، راهنمای خیر خواه و دوستان خوب و مفید . 
معنی واژه ها 
شقایق = نام گلی است / حادثه = اتفاق رویداد واقعه / جنس = گونه نوع / برخی =بعضی 
بنویسیم 
فعالیت های درس 
سه نمونه تشبیه ، از درس « زنگ انشاء » انتخاب کنید و مانند نمونه در جدول زیر قرار دهیدجمله ی تشبیهی= قسمت اول  ،  قسمت دوم ،  قسمت سوم ،    قسمت چهارم 
شهید مثل یک نمره بیست است........ شهید ..........نمره ی بیست.......ممتاز بودن............. مثل 
شهید چون شقایق سرخ است ......... شهید ............. شقایق ...........سرخ بودن............ چون 
شهید چون چراغ خانه ماست ......... شهید ....... چراغ خانه ی ما .....نورانی بودن.......... چون 
*شهید داستانی است پر از حادثه .... شهید ............ داستان ..........پر حادثه بودن......... مانند 
*= گاهی قسمت چهارم جمله تشبیهی حذف می شود . به طور مثال 
شهید داستانی است پر از حادثه = شهید مانند داستانی پر از حادثه است. 
2- سه کلمه بنویسید که با داستان هم قافیه باشد. 
باستان ------ آستان ------ راستان ------ گلستان 
3- کدام یک از ترکیب های زیر موصوف و صفت هستند؟ 
ساعت ِ انشاء ----------> مضاف و مضاف الیه ( ترکیب اضافی ) 
خانه ی ما --------------> مضاف و مضاف الیه ( ترکیب اضافی ) 
ساعتِ پرخاطره --------> موصوف و صفت ( ترکیب وصفی ) 
نمره ی بیست ---------->  موصوف و صفت ( ترکیب وصفی ) چون منظور از بیست ممتاز بودن است نه رتبه یا شماره. 
املا 
1- شکل صحیح کلمات را انتخاب کنید
الف ) دانش آموزان ( انشا ی ، انشاء ) خودرا در کلاس خواندند 
ب) معلم گفت : نام ( شهدای ، شهداء ) انقلاب ما در تاریخ جاویدان باقی خواهد ماند 
2- چند کلمه بنویسید که حر ف آخر آن ها مانند «مصطفی » نوشته و خوانده می شود 
مرتضی --- مجتبی --- عیسی --- موسی ---- کبری --- هدی --- عظمی 
3- رابطه ی « طلب » و « مطلوب » مانند رابطه ی کدام یک از گزینه های زیر است؟ 
الف) نظر ، منظور                   ب) معلم ، علوم 
پ) مثل ، امثال.                      ت) غریب ، قریب 
نگارش 
1- شخصیت های شعر زنگ انشاء را مشخص و معرفی کنید 
معلم - دانش آموزی به نام مرتضی - دانش آموزی به نام مصطفی و دو دانش آموز دیگر که جمله هایی در درس می گویند. 
داستان زیر را ادامه دهید2- 
« از کوه بالا رفت . شقایق های وحشی در دسترس نبودند . با احتیاط جلو رفت و دسته ای از شقایق های سرخ را چید .کوله بارش سنگین بود . به سختی از کوه پایین آمد ، کف پوتینش سوراخ شده بود . کم کم هوا داشت تاریک می شد که به سنگر ها نزدیک شد . به سمت سنگر خودشان حرکت کرد ، صدایی ملکوتی را شنید که روحش را به پرواز در آورد با خوش حالی پرده سنگر را کنار زد ولی ناگهان با تصویری روبه رو شد که هرگز در گوشه ای از ذهن خود هم آن را تصور نمی کرد . همه برگشته بودند انتظار داشت که شقایق ها را هنگام اذان به سجاده ی سید هدیه کند اما سید رفته بود و بغضی سنگین برای او به جا گذاشته بود . میان دو احساس خود سرگردان بود .با بغضش کنار می آمد یا اینکه خوشحال می شد از اینکه دیگر سید ، درد و غم و بغض را تجربه نخواهد کرد ..... 
3- با استفاده از کلمه های بدون نقطه ی درس یک بند بنویسید.
 4- جمله ی زیر را در دو سطر ادامه دهید . 
شهید همچون داستانی است پر از حادثه و زیبایی ؛ از سلاله ی خورشیدی که گرمایش عظمت نور رابه ضمیرمان می نشاند . نامش چون سنگ نشانه ای است برراه که دل را به مقصود می رساند . 
5- متن زیر چند جمله دارد ؟ جمله ها را باز نویسی کنید . 
هنگام ظهر زحمت کشان و خستگان راه می گویند :ما از پنجره های غروب زیبایی هارا دیده ایم که بر دامن تپه ها آرمیده است و در زمستان آن بینوای در برف مانده می گوید : زیبایی همراه با بهار در بلندی ها خیمه خواهد زد . در تابستان آن دهقان سالخورده می گوید : زیبایی با بر گ های پاییزی رقصان ، بر زمین می آید. 
نکته : در متن بالا هر جمله با رنگی جدا گانه نوشته شده است واژه های « و » و « که » حرف هستند؛ جمله نیستند . 
کارگاه نویسندگی 
گزارش نویسی 
گزارش ، نوشته ای است که نویسنده در آن به توضیح و بیان ویژگی ها و جزئیات شنیده ها و دیده های خود می پردازد . 
1- گزارشی ساده از آنچه امروز در مسیر مدرسه دیده اید بنویسید
دانش آموز عزیز این فعالیت شخصی می باشد. 
2- گزارش یکی از مسابقات ورزشی مورد علاقه خودرادر یک بند ، بنویسید
3- دانش آموز عزیز این فعالیت شخصی می باشد 
فهم خودرا از ضرب المثل « تو نیکی می کن و در دجله انداز .... » را در یک بند بنویسید 
تو نیکی می کن و در دجله انداز ............................. که ایزد در بیابانت دهد باز 
در این ضرب المثل دجله نماد سرسبزی خوشی است و بیابان نماد سختی و مشقت است. منظور این ضرب المثل این است که اگر هنگامی که تو در کنار خوشی ها هستی در راه خدا کار های خوب انجام بد خداوند هنگام سختی ها به تو کمک خواهد کرد . ، 

 تاريخ : جمعه بیست و سوم آبان 1393 ا 13:53 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
 

معنی ابیات 
خروشید و جوشید و بر کند خاک ............. ز سُمّش زمین شد همه ، چاک چاک 

رخش شیهه کشید و خشمگین شد و به نشانه ی یورش سُم خود را بر زمین کوبید به گونه ای که زمین زیر پایش کنده شد . 

بزد تیغ و بینداخت از بر، سرش .............. فرو ریخت چون رود، خون از برش 

رستم سر اژدها را از تنش جدا کرد و خون مانند رود از تن اژدها جاری شد. 

بینداخت چون باد ، خَمِّ کمند .......................سر جادو آورد ناگه به بند 

رستم کمند ( طناب حلقه شده ) را با سرعت به سمت جادوگر انداخت و اورا اسیر کرد . 

میانش به خنجر به دونیم کرد ................. دل جادوان زو پر از بیم کرد . 

رستم از کمر جادوگر را به دونیم کرد و با این کار خود جادوگران دیگر را پر از وحشت کرد . 

چو رستم بدیدش بر انگیخت اسب .............. بدو تاخت مانند آذر گُشسب 

هنگامی که رستم اورا دید اسبش را با سرعت به سوی او تازاند. 
سر و گوش بگرفت و یالش دلیر ............ سر از تن بکندش به کردار شیر 

رستم شجاعانه سر و گوش و یالش را گرفت و مانند شیر با شجاعت سرش را از تنش جدا کرد . 

زبهر نیایش ، سر و تن بشست ................. یکی پاک جای پرستش بجست 

برای عبادت سر و تن خودرا شست و به دنبال جایی پاک و تمیز برای این کار گشت . 

از آن پس نهاد از بر خاک ، سر ............... چنین گفت : کای داورِ دادگر ! 

سپس سربر خاک سجده گذاشت و گفت ای پروردگار عادل 

ز هر بد ، تویی بندگان را پناه ................... تو دادی مرا،گُردی و دستگاه 

در برابر هربدی و آسیبی تو برای بندگان پناه هستی و تو هستی که به من زور پهلوانی و شکوه و عظمت دادی . 

خود ارزیابی 

1- منظور از عبارت زیر چیست؟«از هفت خان گذشتن » 

همانطور که رستم برای نجات دادن پادشاه ایران از دست دیوان سختی های زیادی را پشت سر گذاشت وقتی کسی کاری را با سختی و دشواری زیادی انجام دهد این عبارت را به کار می برند . 

2- رستم در هفت خان چه مراحلی را پشت سر گذاشت ؟ 

1- نبرد رخش با شیر 2- گذر از بیابان و گرفتار شدن در آن 3- نبرد با اژدها 4- نبرد با جادوگران 5- نبرد با اولاد دیو 6- نبرد با ارژنگ دیو 7- نبرد با دیو سپید . 

3- به نظر شما چه نیرویی باعث شد رستم بتواند هفت خان را با موفقیّت پشت سر بگذارد؟ 

اعتقاد به خداوند و توکل به او و نترسیدن از مشکلات پیش آمده 

حکایت 
ادب لقمان 

لقمان را گفتند : ادب از که آموختی ؟ گفت : از بی ادبان ؛ هرچه از ایشان در نظرم ناپسند می آمد ، من از آن عمل ، دوری می کردم . 

به لقمان گفتند: از چه کسی ادب یاد گرفتی ؟ لقمان گفت : بی ادبان ؛ هر کاری که آن ها انجام می داند و در نظر من ناپسند و بد میآمد از آن دوری می کردم . 

به نظر شما چگونه می توان از بی ادبان ، ادب آموخت ؟ 
اگر انسان بدی ها و کار های ناپسند دیگران که می بیند بشناسد و از انجام آن ها دوری کند به ادب بیش تری دست خواهد یافت. 

معنی واژه ها 

خان = مرحله - منزل / اهریمنی = شیطانی / شمار = تعداد / دیوان = دراینجا جمع دیو ها /راهی می شود = به سوی جایی می رود / قوی پنجه = زور مند /تیمار می کند = مراقبت می کند / نخجیر = شکار / فرجام = پایان – سر انجام / دادگر = عادل کوفتن = کوبیدن / دیده=چشم / به تنگ می آید = صبرش تمام می شود / خروشید = دراینجا شیهه کشید / سهمگین =ترسناک / تیغ = شمشیر / بَر = در اینجا تن / چیرگی = پیروز شدن / کمند = ریسمان - طناب حلقه شده / میان = دراینجا کمر / آذرگشسب = آتش سریع و سوزان / گُرد = پهلوان /دستگاه = در اینجا عظمت - شوکت– شکوه / همهمه = هیاهو / اختلاف انداختن = نزاع به وجود آوردن . 

بنویسیم
 

فعالیت های درس
 

1- بیت زیر را به نثر ساده فارسی بنویسید . 

خروشید و جوشید و بر کند خاک ................... ز سمش زمین شد همه چاک چاک 

( رخش ) شیهه کشید و خشمگین شد و به نشانه ی حمله سمش را بر زمین کوبید و زمین زیر پایش را کند. 

2- عبارت های زیر را به زبان ساده بنویسید . 

رستم در خشم می شود = رستم خشمگین می شود. 

رستم به تنگ می آید = رستم خسته می شود. 

3- با توجه به متن درس کدام یک از کلمات زیر جمع است؛ چرا؟ 

دیوان ، زابلستان، اژدها ، پهلوان ، مازندران ، یزدان ، جادوگران 

دیوان و جادوگران کلمات جمع هستند. 

دربقیه کلمات « ا ن» و « ها » بخشی از خود کلمه است و ونشانه ی جمع نمی باشد . برای تشخیص این موضوع اگر« ا ن » و « ها » را از انتهای این کلمات حذف کنیم بخش باقی مانده کلمه معنا داری را نمی سازد به طور مثال اگر از انتهای زابلستان « ا ن » را حذف کنیم بخش باقی مانده « زابلست » خواهد بود که کلمه معنی داری نمی باشد . 

4- یک نمونه « مبالغه » از متن درس ذکر کنید و آن را توضیح دهید . 

بزد تیغ و بنداخت از بر سرش .................... فروریخت خون چون رود از برش 

هنگامی که سر اژدها قطع می شود شاعر خارج شدن خون از بدن اژدها را به دلیل حجم زیاد خون به جاری شدن رود تشبیه کرده است. 


املا 

1- کلماتی را که در املای آن ها یکی از شکل های « ص ، ط » وجود دارد از متن درس پیدا کنید و بنویسید . 

ص -------> قصد ، تلخیص .......................... ط ---------> خطرناک 

2- اگر به جای معلم بودید از درس « هفت خان رستم » چه قسمت هایی را برای گفتن املا انتخاب می کردید ؟ آن ها را بنویسید . 

دانش آموز عزیز این فعالیت سلیقه ای است . 

3- با توجه به متن درس، جاهای خالی را با کلمات مناسب پُر کنید . 

رستم با خدای خود به راز و نیاز می پردازد و او را سپاس می گزارد. 
رستم در خشم می شود ، به رخش پر خاش می کند. 

نگارش 

1- با هم فکری گروه خود ، داستان یکی از خان های «هفت خان رستم» 
رابنویسید

دانش آموز عزیز این فعالیت گروهی است . 

2- اگر شما به جای فردوسی بودید خان هشتم را چگونه می نوشتید ؟ 

دانش آموز عزیز این فعالیت سلیقه ای است . 

3- برای موفقیت در زندگی فکر می کنید چه خان هایی پیش رو دارید ؟ 

گذر از مرحله مقدماتی تحصیل و قدم نهادن به مرحله آموزش عالی 
انتخاب شغل مناسب با توجه به رشته ی تحصیلی و رقم زدن آینده ای مطمئن 


کارگاه نویسندگی 

بهره گیری از حس های پنج گانه 

برای اینکه نویسنده خوبی باشیم لازم است : 


    • همه چیز را خوب و دقیق ببینیم ( خوب دیدن )

    • خوب و دقیق گوش بدهیم ( خوب گوش دادن )

    • نسبت به بو ، مزه ، طعم اشیا ف حساس و دقیق باشیم ( تقویّت حس چشایی و بویایی )

    • گاهی به کمک حس لامسه ، پدیده ها و اشیا را بشناسیم ( تقویت حس لامسه )


پس مقدمه ی خوب نوشتن ، خوب دیدن ، خوب گوش دادن و دقت در پدیده ها و استفاده از حس بویایی ، چشایی و لامسه است. 

1- از پنجره کلاس به بیرون نگاه کنید و آنچه را که می بینید در یک بند بنویسید . 

دانش آموز عزیز این فعالیت شخصی است. 

2- چشمان خود را ببندید و حس خود را در باره ی صدا هایی که می شنوید ، بنویسید . 

دانش آموز عزیز این فعالیت شخصی است. 

3- با شنیدن صدای زنگ مدرسه چه احساسی در شما پدیدار می شود ، این حس چه رنگی است و چه مزه ای دارد ؟ 

دانش آموز عزیز این فعالیت شخصی است. 

4- بر داشت خود را از ضرب المثل « نوش دارو ، بعد از مرگ سهراب » در یک بند بنویسید ؟ 

هر کاری را به خصوص کمک به دیگران را باید به موقع و در زمان مناسب انجام داد .چون اگر در زمان مناسب این کار را انجام ندهیم ،فایده ای نخواهد داشت ؛ مانند نوش دارویی که رستم به سهراب داد اما دیگر دیر شده بود . 

5-هرچه از محتوای درس های این فصل فهمیده اید ، در یک بند بنویسید . 

این فصل بیشتر اشاره به زبان فارسی و حفظ و نگهداری آن دربرابر آفات زبان صحبت می کرد .


تاريخ : پنجشنبه بیست و دوم آبان 1393 ا 14:56 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
خود ارزیابی 

1- مقصود از(( آواهای دلنشین )) و ((نغمه های مهربانی )) چیست ؟ 

این آوا ها و نغمه ها لالایی ها ، ترانه ها و صحبت های کودکانه ای که پدر و مادر و دیگر کسانی که در پروش کودک سهیم هستند از ابتدا به زبان فارسی در گوش نوزاد می خوانند و اورا با این زبان پرورش می دهند وبزرگ می کنند . 

2- چرا زبان، موجودی زنده معرفی شده است ؟ 

چون هر زبانی فراز وفرود هایی دارد و در طول زمان می تواند بر سایر زبان ها تاثیر بگذارد یا تاثیر بپزیرد و تغییر و تحول داشته باشد . اگر اززبان حفظ و نگهداری نشود می تواند حتی به مرگ زبان بیانجامد .
 

معنی شعر 

سخن 

با اینکه سخن به لطف آب است......................کم گفتن هر سخن،صواب است
 

هر چند سخن به روانی و دلنشینی آب است،کم گفتن و به اندازه سخن گفتن کاری پسندیده و درست است. 

آب ارچــه همـــه زلال خـیزد..........................ازخوردن پر، ملال خیزد 

آب اگر چه زلال و شفاف و بدون عیب است، زیاد نوشیدن آن موجب دل آزردگی و ناراحتی می شود. 

کم گوی و گزیده گوی چون دُر.......................تا زاندک تو، جهان شود پُر 

کم سخن بگو و گزیده و حساب شده مانند مروارید که کمیاب ولی با ارزش است تا همین سخنان اندک امّا با ارزش تو در سراسر جهان انتشار یابد. 

لاف از سخن چو دُر توان زد........................آن خشت بود که پُر توان زد 

انسان می تواند از سخن و گفتار باارزش ،همچون مروارید لاف بزند و به آن ببالد و خشت و گل است که نیازمند فراوانی است. 

یـک دستـه گـل دمـاغ پـــرور .........................از خرمن صد گیاه بهتر 

یک دسته گل خوش بو وروح نواز، از انبوهی از گیاهان بدون بو یا بدبو بهتر است. ای زبان فارسی 


ای زبان فارسی ، ای دُرّ دریای دری .............. ای تو میراث نیاکان ای زبان مادری 

ای زبان فارسی ، ای مروارید دریای پارسی دری ای میراث پدران ما ای زبان مادری ما 

در تو پیدا فرّما ،فرهنگ ما ، آیین ما ............... از تو بر پا ، رایَتِ دانایی و دانشوری 

شکوه فرهنگ و آیین ما در تو آشکار شده است و پرچم دانایی و دانش پژوهی ما ایرانیان به وسیله ی تو برافراشته شده است . 

کابل و تهران و تبریز و بخارا و خجند .............جمله ، ملک توست تا بلخ و نیشابور و هری 

وسعت تصرف گویش تو از کابل و تهران و تبریز و بخاراوخجند تا بلخ و نیشابور و هرات است. 

جاودان زی ، ای زبان دانش و فرزانگی .............تا به گیتی نور بخشد آفتاب خاوری 

تا زمانی که آفتاب از مشرق طلوع می کند تو جاودانه زندگی کن ای زبان دانش وخردمندی . 

فارسی را پاس می داریم زیرا گفته اند .............«قدر زر ، زرگر شناسد قدر گوهر ، گوهری» 

ما زبان فارسی را حفظ می کنیم چون همان طور که زرگر قدر زر را و جواهر شناس قدر جواهر را می داند ، ما هم قدر زبان فارسی را می دانیم . 

معنی واژه ها 

فراز= بلندی / فرود = پستی / اعتبار = در اینجا آبرو -ارزش / عظمت = بزرگی / شکوه =هیبت – فرّ / شوکت = شکوه - فرّ – عظمت / بی گمان بدون شک / درک = فهم /دلاوری = شجاعت / دّر =مروارید / دری فارسی کهن / فرّ شکوه - زیبایی / آیین =مذهب – روش / رایَت پرچم – درفش جمله در اینجا به معنی همگی است / مُلک =سرزمین / زی = زندگی کن / فرزانگی خردمندی / گیتی = جهان / خاوری شرقی /پاس می داریم قدر می دانیم - ارزش می نهیم . 

بنویسیم 

فعالیت های درس 

1- کلمه های مترادفی را که در متن درس به کار رفته است ، پیدا کنید وبنویسید . 

مانند = مثل ........... عمر= زندگی ........... شور = شادابی .......... تلاش=کوشش ........... بزرگی= عظمت........شکوه=شوکت ........... پابرجا = استوار .......... قدرت = توان .......... کلمه = واژه .......... پیوستگی = اتحاد 

2- برای هر کلمه دو هم خانواده بنویسید . 

تلفظ = 
الفاظ = لفظ 
دقّت = دقیق = دقایق 
مقصود = قاصد = قصد 
عظمت = معظم = عظیم 

3-با توجه به متن درس جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید . 

کلمه ............. آن ............ ها ........... ات 
 ستاره..........ستارگان ...... ستاره ها 

نسل ...........-........ نسل ها 
.آن ...............آنان ......... آن ها 
. آوا ............ آوا ها .
  .نغمه............نغمه ها .
 .فرزند........... فرزندان.......فرزند ها .
 .تغییر ..............تغییرات 
 دوست........... دوستان ......دوست ها ..
..دشمن .......... دشمنان ...... دشمن ها .
 

4- برای هر کلمه دو صفت مناسب بنویسید 

کلمه ........... صفت 1 .......... صفت 2 

فرزندان ....... 
کوشا ............. خردمند 

خط ........... زیبا ................ خوش 

نگاهبان ....... هوشیار ......... با دقت 


املاء 

1- در متن زیر ، کلمات مشخص شده را با حروف مناسب کامل و بازنویسی کنید . 

تلاش و کوشش شما فرزند مهر بان باع
ث سربلندی و عزّت من می شود . بزرگی و عظمت من و شما به این است که با هم ، کنار هم و نگهبان هم باشیم . تغییر و تحوّل ویژگی هر پدیده ی زنده است . 
چهره ی نوشتاری و خطّی من ، برای ایجاد دوستی و 
صمیمیت میان من و شما کمی بیشتر اهمیّت دارد . 
2- برای هر یک از واژه های زیر دو هم خانواده بنویسید . 

کلمه ................ هم خانواده 1 ................ هم خانوداه 2 

ظاهر ................... 
ظهور ............................ مظاهر 
محبت .................. محب ........................... محبوب 

3- در بند نخست درس واژه هایی را که یک نقطه دارند بیابید و بنویسید . 

من - موجود - فرود - طولانی - خود - همان - با - نسل - بر - جاری- بوده ام - هم وطن 

نگارش 

1- چند کلمه ی مترادف از متن درس، انتخاب کنید و با استفاده از آن ها یک بند در باره ی زبان فارسی ، بنویسید. 

زبان فارسی ترکیبی از شکوه و شوکت تاریخ پر بار ایرانیان است .تاریخی که با عظمت و بزرگی ایرانیان گره خورده . زبانی که سرشار از آواهای دلنشین و نغمه های مهربانی است . ما باید با تلاش و کوشش شور وشادابی این زبان را تا همیشه تاریخ زنده نگهداریم. 


2- به عنوان یک ایرانی ، برای حفظ زبان فارسی چه وظایفی دارید ؟ درچند جمله بنویسید . 

به کار نبردن واژه های معادل زبان فارسی از سایر زبان ها . 
کاربرد صحیح واژه ها و عبارات و خارج نکردن واژه ها از شکل صحیح و ادبی آن ها ( عبارات را عامیانه به کار نبریم ) .
 

3- با استفاده از (( که ، از ، ولی )) متن زیر را کامل کنید . 


یکی 
از پایه های زبان و فرهنگ ، واژگان آن زبان است که ما آن را قلب زبان می دانیم .ولی حفظ و نکو داشت کلمات زبان ملّی ، کمک به قدرت و عظمت زبان و فرهنگ ملّی آن است . 

کارگاه نویسندگی 

هر نوشته ای از چند جمله به هم پیوسته درست شده است . در هنگام نوشتن باید به ساده نویسی 
و کوتاهی جمله ها ، توجه کنیم . 

1- نوشته ی زیر را به صورت ساده و کو تاه تر بنویسید . 

با مدادان ، خورشید از پشت افق ، یعنی آن جایی که در یا به آسمان می پیوندد ، پدیدار می شود 
و چهره ی زرّین خود را به جهانیان نشان می دهد.
 

سپیده دم خورشید از مشرق طلوع می کند و نور خودرا به مردم می بخشد. 

2- متنی در یک بند بنویسید و کلمات متضاد (( فراز و فرود )) و (( شکست و پیروزی )) را در آن به کار ببرید . 

زندگی سر شار از فراز و فرود است انسان در طول زندگی با شکست ها وپیروزی های زیادی روبرو می شود که باید تمام آن ها را در قالب تجربه به دیگران هدیه کند. 

3- با توجه به نوشته ی سمت راست ، بخش های خالی سمت چپ جدول را کامل کنید . 

قبلا در باری زبان فارسی می دانستم 
که دارای سابقه ی طولانی و پرباری در میان سایر زبان هاست . 

اکنون یاد گرفتم که این میراث با ارزش را به شکل صحیح آن حفظ کنم و به آیندگان انتقال دهم . 

پس تلاش می کنم درباره ی زبان مادری ام مطالعات دقیق تری داشته باشم و در کاربرد صحیح واژگان کوشا باشم . 

زبان فارسی را دوست دارم چون این زبان بزرگانی دارد که باعث افتخار و سربلندی من در بین جهانیان است . 

4- ضرب المثل (( زبان سرخ ،سر سبز می دهد بر باد )) را در یک بند توضیح دهید. 

بدون فکر و اندیشه سخن گفتن می تواند برای انسان مشکلاتی را به وجود بیاورد .حتی می تواند جان انسان را به خطر بیاندازد .پس بهتر است پیش از سخن گفتن فکر کنیم و هر سخنی را در هر جایی نگوییم تا خودرا از آسیب حفظ کنیم .

 تاريخ : پنجشنبه بیست و دوم آبان 1393 ا 14:53 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
خودارزیابی

1-با توجه به متن درس، نظر گروه ایمان چه بود ؟ اعضای گروه ایمان بر این باور بودند که این چهار کلمه به ترتیب درستی به دنبال هم آمده اند . زیرا ما با شناخت خود و شناخت خلق و خلفت ، سرانجام به خالق همه این ها ایمان می آوریم .

2-گروه اخلاق بر چه چیزی تاکید کرده است ؟ گروه اخلاق ریشه ی همه پدیده ها و اشیا را در اخلاق نیکو رفتار پسندیده می دانست و بر این عقیده بودند که ما وقتی می توانیم خالق خود واین عالم را خوب بشناسیم که به رعایت اخلاق و آدب نیک پای بند باشیم .

حکایت منظور از اینکه (( محبت ها را روی سنگ و بدی هارا روی شن نوشت )) چیست ؟ اگر ما چیزی را بر روی سنگ بنویسیم تا سال های سال آن نوشته بر روی آن سنگ باقی خواهد ماند ولی اگر آن را روی شن بنویسیم با وزش اولین باد، شن ها به هم می ریزد و نوشته از بین می رود. در اینجا منظور این است که ما باید محبت های دیگران را مانند نوشته ای که بر روی سنگ نوشته می شود در دل و ذهن وخود حک کنیم و بدی های آن ها را مانند نوشته ای که روی شن نوشته می شود و زود از بین می رود زود از دل و ذهن خود پاک کنیم . بخوان وبیندیش مرغ زیرک که می رمید از دام ....... با همه زیرکی به دام افتاد پرنده ی زیرک و باهوش که همیشه خود را از دام ها دور نگاه می داشت این دفعه با تمام زیرکی و هوشیاری در دام افتاد . ایستگاه اندیشه چرا برخی دام می افتند؟هرکسی که به زیرکی و خود مغرور شود در واقع خود را در دام غرور انداخته و از همین دام معمولا ضربه های بزرگتری می خورد .

معنی واژه ها خلق = آفریده /درنگ = تامّل – مکث / دریافت =دراینجا فهمید / پای بند باشیم = لازم بدانیم / خاطر خواه = در اینجا دلخواه / خودبینی = خودپسندی – غرور - عجب /نهراسیم = نترسیم / مشاجره = دعوا -درگیری/ آزرده = رنجیده / آبادی = روستا –ده / لغزید = سُر خورد / حک کرد = تراشید / همپایه = هماندازه - هم قدر / مِهر = محبت / سرا = خانه / سهل = آسان – راحت / رضا = خشنودی / زیرک = زرنگ / طمع = حرص / خاطر = یاد – فکر - اندیشه / می رمید = فرار می کرد / قسمت = در اینجا سرنوشت / غفلت = فراموشی - بی خبری - نا آگاهی .

بنویسیم فعالیت های درس 1- مخالف (متضاد) کلمات زير را بنويسيد. ظاهر = باطن ..پسندیده = ناپسند .تفاوت= تشابه .مفید = مضّر

2- متن زیر را با یکی از حروف زیر (از، به، در، با) کامل کنيد. چلچله ی خوش آواز درآبی آرام بلند به پرواز در آمد . به ابر سلام کرد. ازکنار خورشید گذشت وبه او لبخند زد. با باد همنوا شد . به زمزمه ی آب گوش فرا داد وچهره ی زیبا ی خود را در آن مشاهده کرد . چلچله می دانست که چگونه از این همه زیبایی لذت ببرد .

3- کلماتی که باهم ارتباط دارند در یک گروه قرار دهید . فکر ، افکار ، معلومات ، تعلیم ،تفکر ، معلمان ،متفکران ، تعلیمات الف : فکر ، افکار ، تفکر ، متفکران ب: معلومات ، تعلیم ، معلمان ، تعلیمات

املا 1- پنج واژه ی مهم املایی از درس پیدا کنید و معنای آن را بنویسید. این مورد بر عهده خود شما دانش آموزان می باشد.

2- از متن درس کلماتی را که یکی از شکل های (( ع ، ق )) دارند ، پیدا کنید و بنویسید . ع----------> معلم ، عجله ، اعضا ، معنا ، عالم ، رعایت ، علم ، علمی ، عمل ، عالی ، عملکرد ق----------> دقت ، خلق ، خلقت ، خالق ، دقایق ، نقطه ، اخلاق ، بقیه ، تقریبا ، نقش ، حقیقت ، دقیق

3- در عبارات زیر غلط های املایی را پیدا کنید و شکل درست آن ها را بنویسید. « ناگهان معلم از جای خود بر خواست و گفت : خیلی آلی بود ، تا اینجا بسیار جالب بود چون شما با تفکّر درباره ی چهار واژه به اندیشه های تازه ای دست یافته اید اما بگزارید که گروه « عمل » هم نظرات خودشان را بیان کنند »

. برخواست = برخاست ،  آ لی = عالی ،   بگزارید = بگذارید 

نگارش 1- با کلمه ها و ترکیب های زیر ، جمله بسازید.

خالق : خداوند خالق جهان است .

کبوتر : پرواز کبوتر ها در آسمان زیبا است .

هنگام سحر : هنگام سحر زمان خوبی برای دعا است

. پنجره : با باز شدن پنجره هوای تازه به درون اتاق آمد .

2- اگر می توانستید با کوه ها ، درختان و رود ها صحبت کنید، چه چیز هایی به آن ها می گفتید، گفت و گوی خود را با آن ها در چند سطر بنویسید . در این روزگاری که درختان را ازبین می برند ، آب هارا آلوده می کنند و کوه ها را برای جاده سازی می تراشند از آن ها می پرسیدم که دوست داشتید در مقابل پیشرفت انسان ها زندگی و جاری بودن خود را از دست بدهید یا این که ترجیح می دادید طبیعت با نظم همیشگی خودش پیش برود.

3- تصویر زیر ر ا در یک بند توصیف کنید . درختی که سرسبزی اش به روح انسان جلا می دهد ، آسمان آبی و پاکی که فرصت زندگی و تنفس به پرندگان ، پروانه ها و سنجاقک ها می بخشد .صدای آبی که تما م خستگی را از جان به در می آورد .در این تصویر زندگی جاری و ساری است چون رود پر آب و پاک . کار گاه نویسندگی در به کار گیری کلمه ها هنگام نوشتن باید دقّت کنیم. به نمونه های زیر توجه کنید. صبح ، اورا دیدم . بامداد ، اورا دیدم . پگاه ، اورا دیدم .

1- به جای واژگان مشخص شده ، واژه های دیگری قرار دهید و جمله را باز نویسی کنید .

الف )هیچ چیر نمی تواند اثر محبت را ازبین ببرد . هیچ چیز نمی تواند اثر مهربانی را از بین ببرد .

ب ) بپرسیم و از پرسیدن نهراسیم . بپرسیم و از پرسیدن نترسیم .

2-اکنون ، در باره موضوعی که بیش تر از هرچیز دیگری درباره آن می اندیشید ،

یک بند بنویسید. دانش آموز عزیز این فعالیت را باید با توجه به اندیشه خود ، توصیف کنید.

3- ضرب المثل (( از تو حرکت ، از خدا برکت )) را در یک بند توضیح دهید . برای رسیدن به اهداف و خواسته ها باید تلاش کرد . دعاکردن به درگاه خدا در حالی که کاری برای رسیدن به خواسته ها انجام نمی دهیم مفید نخواهد بود . خداوند به کسانی برای رسیده به خواسته هایشان کمک خواهد کرد ، در حالی که بر خدا توکل می کنند و خواسته های خودرا از درگاه خداوند می خواهند تلاش نیز می کنند . این ضرب المثل در واقع این مورد را بیان می کند .

4- هر چه را از محتوای درس های این فصل فهمیده اید، در یک بند بنویسید. پاسخ به عهده ی خود دانش آموز می باشد. تاريخ : پنجشنبه بیست و دوم آبان 1393 ا 14:39 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
  معنی درس 

این همه خلق را که شما بینید به دین چندین بسیاری ، این همه را خالقی است که آفریدگار ایشان است و نعمت از ایشان از وی است، آفریدگار را به باید پرستیدن و بر نعمت او سپاس داری باید کردن . 

تمام این آفریده هایی که شما می بینید که بسیار زیاد همه هستند ، همگی آفریننده ای دارند که آن ها را آفریده است و نعمت هایی که داندن از او است پس باید این آفریننده را به پرستندند و به خاطر نعمت هایش سپاس گذاری کرد . 

اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق روشنایی افزاید اندر دل ، و غفلت از این و نااندیشیدن ، تاریکی افزاید اندر دل ، و نادانی و گمراهی است . 

تفکر در مورد آفریننده و آفریده هایش باعث بینایی و معرفت و آگاهی روح و جان می شود و فراموش کردن و فکر نکردن باعث سیاه شدن دل و گمراهی نادانی می شود . (( تاریخ بلعمی ، ابو علی بلعمی )) 
باد بهاری وزید از طرف مَرغزار............... باز به گردون رسید ناله ی هر مرغزار 
در چمنزار باد بهاری وزید و دوباره باعث شد که آواز هر پرنده ای در آسمان بلند شود . 
خیزو غنیمت شمار ، جنبش باد ربیع ...........ناله موزون مرغ ،بوی خوش لاله زار 
برخیز و قدر این باد بهاری و آواز آهنگین پرنده ها و بوی خوش لاله زار را بدان و از آن خوب استفاده کن . 
هرگل وبرگی که هست یاد خدا می کند ..........بلبل و قمری چه خواند ؟ یاد خداوند گار 
تمام گیاهان و گل ها از خدا یاد می کنند آواز بلبل و قمری چه چیزی است ، جزیاد خداوند؟ 
برگ درختان سبز در نظر هوشیار ..............هر ورقش دفتری ست ، معرفت کردگار 
در دید و چشم انسان اندیشمند و هوشیار حتی برگ درختان سبز هم نشانه ای از نشانه های خداوند است . 

خود ارزیابی 

1- چه چیزی سبب افزایش روشنایی دل می شود ؟ 
اندیشیدن در کار آفریننده و توجه به آفریده هایش . 
2- منظور از بیت ( برگ درختان سبز در نظر هوشیار هروروقش دفتری ست ، معرفت کردگار ) چیست ؟ 
در دید و چشم انسان اندیشمند و هوشیار حتی برگ درختان سبز هم نشانه ای از نشانه های خداوند است . 
3-به نظر شما بلعمی بر چه چیزی تاکید می کند ؟ 
اندیشیدن در نعمت های خداوند و سپاس گذاری به خاطر این نعمت ها 

معنی واژه ها 

خلق = آفریده – مردم / خالق آفریننده / سپاس داری = سپاس گذاری / افزاید زیاد می کند غفلت بی خبری – فراموش کاری / مرغزار= چمن زار / گردون = آسمان / زار =ناتوان - خسته خیز = برخیز – بلند شو / غنیمت شمار = قدر فرصت را بدان / جنبش =حرکت - تکان / ربیع = بهار / موزون = آهنگین – هماهنگ / قمری = نوعی پرنده / دفتردراینجا منظور کتاب است / معرفت = شناخت از روی علم ودانش وآگاهی . 


بنویسیم 

فعالیت های درس 

1-در بيت زير، شاعر بر غنيمت شمردن چه چيزهايی تأکيد می کند؟ 
خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع ..................... ناله ی موزون مرغ ، بوی خوش لاله زار 

وزش بادبهاری ------ آواز پرندگان ------ عطر گل های لاله در لاله زار 

2-بيت زير را به زبان ساده، بنويسيد. 
برگ در ختان سبز در نظر هوشیار .............................هر ورقش دفتری است معرفت کردگار 

در نظر آدم هوشیار حتی برگ درختان سبزهم نشانه ای از نشانه ای قدرت پروردگار و کتابی برای شناخت خدا است. 

3-قافيه های شعر درس را پيدا کنيد و بنويسيد. 

مرغزار ، زار ، لا له زار ، خداوند گار ، کرد گار 

4-موصوف و صفت ها(ترکیب های وصفی ) را مشخص کنید. 

معرفت آفریدگار، برگ درختان ،ناله ی موزون ،بوی خوش ،باد بهاری 

ناله ی موزون، بوی خوش وباد بهاری،ترکیب وصفی یعنی موصوف وصفت هستند. 
معرفت آفریدگار و برگ درختان ترکیب اضافی یعنی مضاف و مضاف الیه هستند. 

املا 

1-جاهای خالی را با توجّه به معنای داده شده، کامل کنيد و بنويسيد. 

فاخ.......ه : کوکو ---------> فاخته رب.....ع: بهار --------> ربیع 
مو....ون : هماهنگ ------>موزون مَر..... : چمن و سبزه------> مَرغ 

2-چهار کلمه از درس پيدا کنيد که يکی از شکل های (( غ )) را داشته باشد. 

غنیمت...... مرغ....... مَرغزار....... غفلت 

3-کدام يک از ابيات درس را بيش تر دوست داريد؟ آن را با خطّی خوش بنويسيد. 

این گزینه سلیقه ای می باشد. 

4-با حروف زير، چهار کلمه بنويسيد که ارزش املايی داشته باشند. 
ظ-ق-س-د 
ع-ه-ط-ب
 

قطب - سبد - عقد - عهد - طبس 

نگارش 

1-با توجّه به نوشته ی زير، متن را تا سه سطر ادامه دهيد. 

شاخ که با میوه هاست سنگ به پا می خورد ............بیدمگر فارغ است از; ستم نابکار 

امروز; شاخه ی دیگری از درخت توت ، شکست وبر زمین افتاد .درخت توت ،آهی کشید وبه درخت بید که درآن سوی باغ کودکان کاری به کارش نداشتند خیره شد وبا خود گفت:
 به راستی که سرنوشت کدام یک از ما بهتر است من که میوه می دهم و مورد ستم قرار می گیرم یا درخت بید همسایه که بار و بر ( میوه ) نمی دهد ولی در طرف دیگر باغ به ظاهر آسوده اما در واقع در تنهایی خود به سر می برد. 

2- با کلمات زیر ، یک متن در چند سطر بنویسید. 

بهار ، سوسن ،نرگس ،لاله زار ،مخلوق ، بلبل ،خالق 

زمانی که فصل بهار می رسد از طبیعت انتظار سرسبزی و روییدن گل هایی چون سوسن و نرگس داریم . با حضور در لاله زار اولین تصویری که در ذهنمان تداعی می شود چهره ی نورانی شهدا ست و با شنیدن نغمه های بلبلان است که رسیدن فصل بهار را جشن میگیریم وباید همیشه بدانیم که خداوند خالق تمامی مخلوقات است. 

3-کلماتی مرتبط با کلمات زير بنويسيد. 

کردگار = خداوند = پروردگار = آفریدگار = خالق 
بهار = نسیم = شکوفه = سرسبزی = جوانه 

4-با کلمه ی زير، يک جمله ی خبری، پرسشی، عاطفی و امری بسازيد. 
بلبل
 

جمله ی خبری : بلبل پرنده ای کوچک است. 
جمله ی پرسشی :آیا آن بلبل آواز می خواند؟ 
جمله ی عاطفی : به به آواز بلبل چه گوش نواز است! 
جمله ی امری: آن بلبل را از قفس رها کنید. 

5- با توجّه به کلمات زير، جدول را کامل کنيد. 
زمستان ، درختان ، مرغزار ، گل ها ، کبوتران ، آسمان 

مفرد : زمستان ، مرغزار ، آسمان 
جمع: درختان ، گل ها ، کبوتران 

کارگاه نویسندگی 

هنگام نوشتن باید به نکات زیر توجه داشته باشیم: 
1-از کاربرد کلمه های گفتاری وشکسته خود داری کنیم. 
2- از تکرار کلمه ها بپرهیزیم. 
3- ساده و خوانا بنویسیم.
 

1-با توجه به نکته های یاد داشت شده جمله ی ((اندیشه کردن در کار خالق و مخلوق ، روشنایی افزاید اندر دل ))را به نوشته ای ساده تبدیل کنید. 

اندیشیدن در مورد پروردگار و آفریده های اومعرفت و شناخت پروردگار را در ذهن و قلب انسان افزایش می دهد. 

2-با نثر ساده و روان زیبایی های محل زندگی خود رادر یک بند معرفی کنید. 

به دلیل تنوع محل زندگی دانش آموزان این فعالیت شخصی است. 

3- ضرب المثل ((شکر; نعمت ، نعمتت افزون کند )) را در یک بند توضیح دهید . 

زمانی انسان شکر گذار نعمت های خداوند باشد و از نعمت های خداوند به درستی استفاده کند خداوند از این رفتار انسان راضی خواهد بود و بنابر این نعمت خودرا براین گونه بندگان افزایش می دهد.تاريخ : شنبه هفدهم آبان 1393 ا 17:27 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
ستایش 

معنی درس به نام خداوند جان و خرد 
  ای یاد تو بر دل وزبان ها ...........................افتاده چو روح بر روان ها 
 ای کسی که یاد تو چون روح که از جسم جدا نیست، همواره بر دل و زبان ها افتاده است. 
بی یاد تو نیست هیچ مرغی ........................ در سبزه و باغ و بستان ها 
هیچ پرنده ای نسیت که در سبزه زار ، باغ ها و بستان ها و گلزارها با آوازش تورا یاد نکند . 
سیمرغ و عقاب و باز و شاهین ..................... ذکر تو کند در آشیان ها 

سیمرغ و عقاب و باز وشاهین(منظور همه ی پرندگان) ، در لانه و آشیانه خود از تو یاد می کنند. 

هر گز نرسد به منزل عشق ..................... بی بدرقه تو کاروان ها 

 کاروان ها بودن حمایت تو هیچ کدام به مقصد نمی رسند . 
جبریل و ملائک مقرّب .......................... ذکر تو کند در آسمان ها 
 جبرئیل(فرشته ی خدا)و سایر فرشتگان نزدیک به تو هم در آسمان ها به یادت هستند. 
  معنی واژه ها 
مرغ = در اینجا هر نوع پرنده ای / بوستان = باغ ، فضای سبز سیمرغ = پرنده ای افسانه ای / 
ذکر = یاد کردن / بدرقه = مشایعت - همراهی مسافر یا میهمان هنگامی خداحافظی / منزل عشق =مقصود - هدف / جبریل = جبرئیل - نام یکی از فرشتگان خدا / ملائک = فرشتگان - جمع ملک / مقرب=نزدیک - دارای قرب و منزلتتاريخ : سه شنبه سیزدهم آبان 1393 ا 13:55 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

 

چوب يك ماده قابل تجديد است كه تركيبي  از  سلولز و ليگنين(ماده چوب)و قسمت كوچكي از  ترپن- رزين (صمغ گياهي)و اسيد هاي چرب است.

چوب شامل45% سلولز -30% نيمه سلولز- 23% ليگنين است.  ليگنين ماده اي چسبنده است كه الياف سلولز را به هم مي چسباند

 

1-پوست كندن درخت:

 كار تهيه كاغذ با بريدن  چوب شروع مي شود  پوست  درخت بايد پاك شود قبل از اينكه در تهيه كاغذ مورداستفاده قرار گيرد یک  استوانه چرخشی گردان که اطراف درخت حرکت می کنند پوست درختان را می کند. 

 

نوعی دستگاه برای کندن پوست تنه درخت    

برای دیدن روی لینک کلیک کنید

      

2-چيپس كردن: 

بعدقبل ازاينكه به خمير تبديل شوندآن را به تكه هاي كوچك مي برد يك چاقوي دوار با دور زدن تنه را به چيپس تبديل مي كند.

  

انیمیشن دستگاه chipper   برای دیدن انیمیش روی لینک کلیک کنید

                  

    3- خمير كردن:

 در مراحل تهيه خمير سلولز و نيمه سلولز ها از ليگنين جدا مي شودوچيز هاي ديگر مانند روغن و رزين آن جدا مي شوند اين مهمترين مرحله ساخت است زيرا باقيمانده الياف براي ساختن محصولي كه ما كاغذ مي شناسيم به كار مي روددر اينجا دو مرحله اساسي تهيه خمير وجود دارد.

 

الف –خمير سازي شيميايي :  

  

روش شيميايي در تهيه كاغذ كرافت كه نوعي كاغذ قهوه اي رنگ مخصوص بسته بندي است به كار مي رود. درخمير سازي شيميايي الياف سلولز صاف و يكد ست ايجاد مي شود در تهيه خمير كاغذ كرافت چيپس ها به وسيله هيدروكسيدسديم و سولفيدسديم

براي تهيه خمير قهوه اي رنگ محكم پخته مي شوداين مرحله كاري پيشرفته براي جدا سازي ليگنين و رزين از چوبهای نرم است كه پس از عمل اوردن خميري با ويژگيهاي بسيار بالا است. چوبهاي زايد به  عنوان سوخت مورداستفا ده قرارمي گيردو بيشتر از 95% خمير شيميايي براي بازيافت مجددبدست مي ايد. مشكلي كه وجودداردآزاد شدن سولفيدهيدروژن والكل گوگرددارخانواده سولفيدها است كه در محيط ايجادبوي بد مانند بوي  تخم مرغ فاسد مي كند. اگر چه استفاده از دستگاه هاي تصفيه گاز در آسيابها بوي بد را كاهش مي دهد.

مشكل  دوم اين است كه الياف  سلولزي كه در طول مراحل ساخت كاغذ كرافت ا ز دست مي رود مي تواند فيبرهاي بستررا تشكيل دهدكه باعث  مشكلات محيطي اطراف لوله هاي فاضلاب شود.درهرصورت روشهاي  فني اصلاح و بهبود اكثر مشكلات را از بين برده است.

رنگ تيره ناشي ازخميربدست امده نيازمنداين است كه بطور قابل توجه اي شسته وسفيدشودتا قابل استفاده شود.

 
 ب- خمير سازي مكانيكي:


 در اين مرحله پوست درخت كنده شده وتوسط ديسك فلزي دوار به خميرتبديل مي شود این هم خوب است هم بد. درصد خمیر قابل استفاده بالا بوده اما کیفیت کاغذ بدست آمده پایین تر است 95 درصد چوب به خمیر تبدیل  می شود در حالی که در خمیرکرافت این مقدار به 45 تا 50 درصد

 می رسد  اما كيفيت کاغذ  پايين تر است زيراخمير سازي مكانيكي يك مرحله کاربرد  فشرده انرژي است كه مثل كرافت بازده  نداردچون  ليگنين ورزين درخت درخمير موجود است ومراحل آسياب كرد ن يا پودركردن الياف سلولز راپاره و خردكرده ودوام  و استحكام خمير را كاهش ميدهد . در نتيجه خمير داراي الياف و شبكه ضعيف و ظرفيت ليگنين آن بالااست كه باعث مي شودوقتي درنورآفتاب نهاده مي شودتيره به نظرآيد.كاغذي كه با

 اين روش بدست مي آيدبيشتردرطبع روزنامه ودفتر تلفن-و موارداستعمال مشابه كه مرغوبيت بالاي كاغذ، واقعا موردنياز نيست به كارمي رود.

 

استفاده از بخار در خمیر سازی

دریک تغییردر  خمير سازي مكا نيكي چيپس ها از قبل بخار زده مي شوند اين مرحله را هم

چنين مرحله ترموديناميكي خمير سازي  مي نامند . مرحله كم كردن  مصرف انرژي  به وسيله

 نرم كردن چيپس با بخار آب،  بر آسياب كردن ترجيح داردو بعد به مرحله بعدي مي رود.

 

 

در خميرسازي شيميايي - ترمو ديناميكي چيپس ها قبل از بخار دادن با سولفور آغشته مي شود.

 اين  كاراجازه مي دهدكه ليگنين و رزين از چوب خارج شودكه درنتيجه خميري محكم و قوي به

 دست مي آيدخميري كه با اين  روش بدست مي آيدمي تواند در توليد كاغذهاي روكش دار استفاده

شود.

  

4- سفيد گري:

 يكي از مهمترين مراحل شستن و سفيد كردن است كه براي پاك كردن و تصفيه خمير بكار مي رود .

شستن ليگنين را جدا مي كند زيرا ليگنين روی صافي الياف را تاثیر دارد.گاز كلراين و دي اكسايد

 كلراين براي شستشو ي خمير بكار مي رودو بيشتر عمليات  شستشوي مكانيكي بوسيله پر اكسايد

 انجام مي شود. گاز كلراين مقدار زيادي از بقاياي ليگنين را بر طرف مي كند تا دي اكسايد

 كلراين، ليگنيني را كه نمي توان از بين برد سفيد كند.

 

 5–ماشين كاغذ:

 
ماشين كاغذ درگير چهارمرحله است كه با آماده سازي مواد خام شروع مي شودالياف چوب

 با آب ومواد معدني مخلوط مي شود مخلوطي كه 99%آن آب است.در يك ماشين مدرن آب

 از پايين و بالا تخليه مي شود وقتي آب تخليه مي شود يك مرحله از كاغذ شكل گرفته است

 در قدم بعدي بخش پرس  يا آبگيري است كه در اينجا كاغذ  بوسيله  غلتكها و يك حصير وسيع

 كه  از رشته هاي  نايلون و پلي استر است  فشرده و چلانده مي شود و  بيشتر آب كاغذ

گرفته مي شود. بعد از اين قسمت 40% تا50% كاغذ هنوز از آب است .در قسمت سوم در بخش

 خشك كن بيشتر آب را از كاغذ مي گيرندپس از بخش خشك كن 2  تا 6 در صد كاغذ از آب

 تشكيل شده است.

 

در يك ماشين كه داراي كيفيت بالا است يك دستگاه آهار زن روي كاغذ را

 پوشش ميدهد. اين دستگاه یک پوشش  از اهار مانند نشاسته و مواد معدنی را روی کاغذ

 می کشد که کاغذ را محکمتر و صافتر و نرم تر می کند بعد از پوشش دادن كاغذ دوباره در

 بخش خشك كن خشك مي شود وسرانجام روي رولهاي بزرگ پيچيده مي شود .

                                                                                                                                         

6- تيغه پوشش دهنده:

 براي پوشش دادن كاغذ يك تيغه پوششي نازك را  پس از تكميل كاغذ روي آن قرار مي دهد

 سپس كاغذ سر خورده زير تيغه ديگري  مي رود كه اين پوشش نازك را بر روي آن رسوب

 ميدهد.اين پوششهاي مختلف كاغذ را براي استفاده در چاپ بسيار خوب مي سازد.

 

 7 – غلتك ويژه برق انداختن:

 اين مرحله كاغذ را جلا دار و خوش نما و صاف و نرم مي كنداين غلتكها ي ماشين ازرولهاي

 وسيعي ساخته شده كه  كاغذ را تحت فشار و گرماي زياد قرار مي دهد و پس از اين غلتكها

 كاغذ به رولهاي كوچك منتقل مي شود

 8 – تبديل به ورقه شدن آخرين مرحله ساخت كاغذ است:

 بعضي ازرولهاي كاغذ به ورقه تبديل مي شودو بعضي هم جعبه و بسته براي مشتري است.

مراحل طراحي شده از قرنها  قبل بوده و  فقط اصول فني توليد اصلاح شده و بازده بيشتر شده

 است و قيمت ها رضايت بخش تر.

   
 چوب هنوز اساس و مايه كاغذ و يك محصول قديمي است.

 روی لینک کلیک کنید

  انیمیشن مراحل تولید کاغذ در یک کارخانه 

  فیلم کوتاه در باره تهیه کاغذتاريخ : جمعه نهم آبان 1393 ا 10:39 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
بخش اول آزمایشهای علوم در مدرسه ی ما تاريخ : چهارشنبه هفتم آبان 1393 ا 22:13 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
بو ی محرم می آید ....کاش سهراب اینگونه میگفت :...آب را گل نکنید ....شاید از دور علمدار حسین ...مشک طفلان بر دوش زخم وخون براندام ..می رسد تاکه از این آب روان .....پرکند مشک تهی ....ببرد جرعه آبی ...برساند به حرم ......تا علی اصغر بی شیر رباب .....نفسش تازه شود ....وبخوابد آرام .....آب را گل نکنید .......سلام برلب عطشانت یا حسین(ع)تاريخ : جمعه دوم آبان 1393 ا 17:22 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
 
 
 
جهان برای هرکس یکبار است، قدر این یکبار را بدان. 


تاريخ : یکشنبه بیستم مهر 1393 ا 21:15 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

عید سعید قربان بر تمامی شما عزیزان و همراهان و خانواده های محترمتان مبارک باد ...

‏همیشه و همیشه ؛ غمهایتان قربانی شادی هایتان باد

عید سعید قربان بر تمامی شما عزیزان و همراهان و خانواده های محترمتان مبارک باد ...‏


تاريخ : شنبه دوازدهم مهر 1393 ا 16:43 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

پسر کوچولو از مدرسه اومد و دفتر نقاشیش رو پرت کرد روی زمین!
بعد هم پرید بغل مامانش و زد زیر گریه!
مادر نوازش و آرومش کرد و خواست که بره و لباسش رو عوض کنه.
دفتر رو برداشت و ورق زد.
نمره نقاشیش ده شده بود!
پسرک ، مادرش رو کشیده بود ، ولی با یک چشم!
و بجای چشم دوم ، دایره ای توپر و سیاه گذاشته بود!
معلم هم دور اون ، دایره ای قرمز کشیده بود و نوشته بود :
پسرم دقت کن!
فردای اون روز مادر سری به مدرسه زد.از مدیر پرسید می تونم معلم نقاشی پسرم رو ببینم؟
بله ، لطفا منتظر باشید.
معلم جوان نقاشی وقتی وارد دفتر شد خشکش زد!
مادر یک چشم بیشتر نداشت!
معلم با صدائی لرزان گفت :
ببخشید ، من نمی دونستم ، شرمنده ام
مادر دستش رو به گرمی فشار داد و لبخندی زد و رفت.
اون روز وقتی پسر کوچولو از مدرسه اومد
با شادی دفترش رو به مادر نشون داد و گفت :
معلم مون امروز نمره ام رو کرد بیست!
زیرش هم نوشته :
گلم ، اشتباهی یه دندونه کم گذاشته بودم!
بیا ییم اینقدر ساده به دیگران نمره های پائین و منفی ندیم،
بیا ییم اینقدر راحت دلی رو با قضاوت غلطمون نشکنیمتاريخ : پنجشنبه دهم مهر 1393 ا 22:31 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
          روزجهانی معلم

                          پنجم اکتبر، سیزدهم مهرماه، روز جهانی معلم

 

را پیشاپیش به همه ی همکاران فرهنگی و تمام دست اندرکاران امر آموزش و پرورش میهن اسلامی تبریک عرض نموده و آرزوی پیروزی برای تمامی آنان را داریم و  امید است در راه خدمت به آینده سازان کشور اسلامی موفق باشید.

تاريخ : سه شنبه هشتم مهر 1393 ا 16:35 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

باز بوی دفتر
پاک کن ها ی سفید
ته مداد قرمز
باز هم مهر رسید
باز هم رج زدن حرف الف
باز هم دخترکی سر به هوا.دختری گیج که نامش کبراست.
و هزاران سال است
قول ها داده به خود
و گرفته تصمیم
که دگر بار کتاب خود را
باز جا نگذارد.شب به زیر باران
آن کتاب کهنه.همچنان خیس وچروکیده و باران زده است
باز هم سال دگر
باز پاییز دگر
باز تصمیم دگر
باز کوکب خانم
چند مهمان دارد
باز هم سفره رنگین پهن است
و کدام از ماها
در پس این همه سال...
حسرت خوردن از آن سفره کوکب خانم
همچنان با اونیست؟
خوش به حال عباس
خوش به حال کبری
خوش به حال حسنک
که همه دغدغه شان.
سفره ودفتر خیس است وصدای یک بز
خوش به حال همه شان
که زما جاماندند
همه کودک ماندند
ورسیدیم ما به سرابی که هم اکنون هستیم
وغم غربت ایام گذشته است که دایم با ماست!

 تاريخ : دوشنبه سی و یکم شهریور 1393 ا 12:22 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

((سبحان الله یا فارِجَ الهَمّ و یا کاشفَ الغَم فرِّجْ هَمّی و یَسِّرْ
امری و ارحَمْ ضعفی و قِلةَ حیلتی و ارزُقنی من حیث لا اَحتَسِبُ یاربّ
العامین))

ترجمه:
منزه است خداوندی که بر طرف کننده غم ها است. غم و مشکل من را برطرف کن،
بر ضعف و کمی چاره ام رحم کن و مرا از جایی که گمان نمی کنم روزی ده ای
پروردگار جهانیان.
حضرت محمد (ص) فرمودند : هرکس مردم را از این دعا با خبر کند در گرفتاریش
گشایش پیدا می کند.تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 ا 8:13 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

با همه رنگهای خیال انگیزش
که بوی پختگی و کمال میدهد
پاییز از راه رسید با بوی ماه مهر
ماه مدرسه و درس و دوستی ها و خاطره ها
پاییز از راه رسید با کلیدی که دروازه ناگشوده قلب مرا گشود
و چشمانم را بروی بی نظیرترین تجربه روح در عالم خاک گشود
پاییز از را رسید با تمام تداعی های روح انگیزش
با همه رنگهایش که هر کدام طیفی از دوست داشتن 
و ماجرایی از مهر ورزیدن را به صحنه خیال می آورد
پاییز از راه رسید با ترنم بارانهای دوست داشتنی اش
با قاب خیس پنجره هایش با باد های ملایم و تندش 
که تن برگ را بر اندام درخت به لرزه می افکند
و فداکاری برگهای خشک و مسین به زیر گامهای عابرانی 
که عشق گمشده خویش را می جویند
برگ هایی که افتادن و تسلیم و فنا را به یاد تو می اورند . . . 
سرخ به رنگ خون
پاییز از راه رسید با الهه ی نارنجی پوش خویش
هم او که سالهاست دل کوچک من پرستشگاه مهر اوست . . .

تقديم به همه عزيزاني كه فصل پاييز رو با همه رنگارنگيش دوست دارند.
در خزان طبیعت دلتون بهاری باد ..

 تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393 ا 21:11 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور اتاريخ : شنبه پانزدهم شهریور 1393 ا 14:40 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

سال 70 بود
اولین سالی بود که به تهران اومده بودیم
بنده اصلا فارسی بلد نبودم حتی یه کلمه.
سر کلاس حرفه نشسته بودیم
معلم ما آقای خانی
دامت افازاته
متوجه تازه وارد بودنم شده بود
میخواست یکم باهام شوخی کنه
چشم دوخته بود به من و منم به ایشون
دست به سینه نشست و گفت:
نفر ماقبل آخر این ستون بیاد پای تخته. 
همه ساکت نشستن و جیکشون در نیومد
دوباره جمله شونو تکرار کردن. 
لازم به ذکره که ایشون دست به زن خوبی داشتن و همه حساب میبردن 
برای بار سوم جمله شونو تکرار کردن
این بار همه سرا به سمت من چرخید
آقای خانی دید سنگین و رنگین نشسته ام بلند شد و طرفم اومد. 
بالای سرم وایسادو بازم تکرار کرد:
نفر ماقبل آخر این ستون بلند شه. 
منم تکون نخوردم همه دیگه به پچ پچ افتاده بودن. 
معلم دستمو گرفت و گفت : 
شما ترکی؟
منم گفتم: بلی
همه خندیدن
معلم هم خندید 
گفت مگه من نمیگم بلند شو بیا پا تخته؟
گفتم: من؟
بازم همه خندیدن
یادش بخیر اون زنگ به خنده گذشت و من معنی " ماقبل آخر " رو فهمیدم.

 تاريخ : یکشنبه نهم شهریور 1393 ا 18:15 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

روزى چنگيز و درباريانش براي شكار به جنگل رفتند. هوا خيلي گرم بود و تشنگي داشت چنگيز و يارانش را از پا در مي آورد. بعد از مدتى جستجو، جويبار كوچكي يافتند. چنگيز شاهين شكاريش را به زمين گذاشت و جام طلايي را در جويبار زد و خواست آب بنوشد، اما شاهين به جام زد و آب بر روي زمين ريخت. براي بار دوم هم همين اتفاق افتاد، چنگيز خيلي عصباني شد و با خود فكر كرد، اگر جلوي شاهين رانگيرم، درباريان خواهند گفت: چنگيز جهانگشا نميتواند از پس يك شاهين برآيد. پس اين بار با شمشير به شاهين ضربه اي زد. پس از مرگ شاهين، چنگيز ناگهان ديد كه ماري سمي در آب مرده و آب مسموم است.
او از كشتن شاهين بسيار متاثر گشت. به دستور او مجسمه اي طلايي از شاهين ساختند و بر يكي از بالهايش نوشتند:

{{{يك دوست هميشه دوست شماست، حتي اگر كارهايش شما را برنجاند و روي بال ديگرش نوشتند: هرعملي كه از روي خشم باشد محكوم به شكست است...}}}}

ﺧﺪﺍﯾﺎ! ﮐﻤﮏ ﮐﻦ ... ﺩﯾﺮﺗﺮ ﺑﺮﻧﺠﯿﻢ، ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ، ﮐﻤﺘﺮ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪﻫﯿمتاريخ : شنبه هشتم شهریور 1393 ا 15:54 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
خجسته باد ميلاد بانوي قدسيه مطهره، فاطمه معصومه عليهاالسلام كه بارگاه نوراني‏اش محل دايمي نزول فرشتگان بر زمين و دروازه بهشت است. 

 

 دختران فرشتگانی هستند از آسمان
برای پر کردن قلب ما با عشق بی پایان
این روز بر دختران دیروز و مادران امروز مبارک

 تاريخ : پنجشنبه ششم شهریور 1393 ا 18:24 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

 

 - تعطیلات تابستانی مدارس در ایران سه ماه و حتی بیشتر است این در حالیست که در فصل زمستان در شهرهای بزرگ به دلیل شرایط آلودگی هوا و سرما کمبود تعطیلات زمستانی احساس می شود.
 

هادی معیری نژاد- در اکثر کشورهای جهان که سیتم دو ترمی و یا سه ترمی در آموزش و پرورششان حاکم است تعطیلات و اوغات فراغت دانش آموزان در طول سال تقسیم شده است.

اما در کشور ما بنا بر سنت چندین ساله و مربوط به نظام قدیم آموزشی تعطیلات به یک تعطیلی بلند مدت سه تا چهار ماهه در تابستان و یک تعطیلی دو هفته ای در فروردین خلاصه شده است.

البته در ایران طرح کوتاه کردن تعطیلات تابستانی در چند سال اخیر مطرح بوده است اما هنوز خبری از اجرایی شدن آن نیست.
اوایل خرداد ماه دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرد که پیشنهاد کوتاه شدن تعطیلات تابستانی و حتی شناور شدن آن در طول سال، مطرح است.

مهدی نوید ادهم گفت: زمان آموزش، نمودهای مختلفی دارد که کل سال تحصیلی از آغاز تا پایان از جمله آنهاست و البته جای تأمل دارد؛ در همین رابطه می‌توان به تعطیلات گسترده تابستانی اشاره کرد که طول آن حداقل سه ماه است و در برخی استان‌های گرمسیری به چهار ماه‌ و نیم می‌رسد و آسیب‌های آموزشی و تربیتی فراوانی به همراه دارد.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به عدم اختیار آموزش و پرورش درباره تصمیم‌گیری پیرامون تعطیلات تابستانی، گفته بود: مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای دارد که بر اساس آن سال تحصیلی از اول مهر آغاز می‌شود و تا پایان اردیبهشت‌ماه ادامه می‌یابد و خردادماه هر سال به برگزاری امتحانات اختصاص پیدا می‌کند.البته پیشنهاد کوتاه شدن تعطیلات تابستانی و حتی شناور شدن آن در طول سال، مطرح است و امیدواریم روزی نمایندگان مجلس این موضوع را در دستورکار خودشان قرار دهند.

سال گذشته که در دی ماه و بهمن ماه آلودگی هوا امان همه را بریده بود بسیاری معتقد بودن که دولت باید مدارس را تعطیل کند اما تعداد ساعات مجاز آموزشی چنین اجازه ای را به سیستم آموزشی  نمی دهد لذا باید در چنین مواقعی فکری اساسی کرد و تقسیم تعطیلات در طول سال و اختصاص بخشی از تعطیلی در دی ماه یکی از این راههاست.

وضعیت دیگر کشورهای جهان
در اکثر کشورهای جهان که نظام آموزش و پرورش اصولی و مدرن دارند تعطیلات مدارس به نحوی منطقی در طول سال تقسیم شده و با وجود دو تعطیلی در هفته زمان استراحت و فراغت برای دانش آموزان می توند در تمام سال به شکل هدفمند دنبال شود.

در آمریکا و انگلیس به طور استاندارد دانش آموزان باید بین 170 تا 190 روز در مدرسه باشند و در دیگر کشورها نیز تفریبا همین تعداد روز برای تحصیل در نظر گرفته می شود.

در جدول زیر نگاهی داریم به تعطیلات مدارس در چند کشور دنیا بدون احتساب تعطیلات پایان هفته

ردیف کشور تعداد  حدودی روزهای تعطیل توضیح
1 کانادا بین 90 تا 100 روز ماههای جولای و آگوست در تابستان، دو هفته در زمستان و یک هفته در بهار و پاییز
2 مالزی حدود 90 روز

تعطیلات آخر سال دو هفته(آخر می تااواسط ژوئن) تعطیلات پایان سال( شش هفته)

هر ترم یک هفته تعطیلی پابان دوره و اعیاد فطر ،قربان ،هاری رایا

سال نوی چینی ودیوالی

3 انگلیس 100 روز

شش هفته تابستان دو  دوره دو هفته ای در کریسمس و عید پاک سه هفته مابین ترم های

تحصیلی کلا 190 روز تحصیلات استاندارد در مدارس خصوصی کمتر است

4 ترکیه حدودا 125 روز 2 هفته در زمستان، 14 هفته تابستان،12 روز اعیاد ملی و مذهبی و کریسمس
5 روسیه 120 روز

دو هفته ژانویه، یک هفته در آوریل،یک هفته در پاییز،3 ماه تابستان و5 روز

مناسبتهایملی

6 آلمان 100 روز

تابستان  42 روز، پاییز یکهفته، سال نو 13 روز عید پاک دو هفته عید معراج مسیح

سه روزو بیست روز اعیاد و تعطیلات ملی و ایالتی

 

 در ایران با توجه به تعطیلات تابستانی برای معلمین کلاس های ضمن خدمت برای پایه های جدید می گذارند ولی در کشور های دیکر معلم در طی سال این دوره ها را آموزش می بیند و کلاس های آنها تا ساعت 3الی 4 بعد از ظهر است و دانش آموز هیچ گونه تکالیفی را برای خانه نمی برد بلکه در مدرسه در کشو میز خود می گذارد و آنها از تبلت برای نوشتن یا از لب تاپ استفاده می کنند و در کاغذ صرفه جویی می کنند تاريخ : سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393 ا 14:1 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

روز اول سال تحصیلی خانم معلم کلاس پنجم نگاهی به بچه های کلاسش کرد و بین اونها پسری رو دید که با سرو وضعی نامرتب و ژولیده و بی اعتنا به کلاس ، گوشه ای نشسته و زل زده بود به سقف!
وضع اون شاگرد معلم دانا رو ترغیب کرد تا بعد از اتمام کلاس ، نگاهی به پرونده تحصیلیش بندازه. چیزی که دید براش خیلی تکان دهنده بود.
معلم کلاس اولش نوشته بود :
خیلی باهوشه ، تکالیفش رو عالی انجام می ده ، رفتار خوبی داره ، همیشه می خنده و دوست های زیادی داره.
معلم کلاس دوم نوشته بود :
بسیار با استعداد و باهوشه ، همکلاسی هاش خیلی دوستش دارند و بیماری لاعلاج مادرش به شدت رنجش می ده.
معلم کلاس سومش گفته بود :
مرگ مادرش اثر عمیقی روی اون گذاشته و پدرش تمایلی به ادامه تحصیل او نداره.
و معلم کلاس چهارم اشاره کرده بود که :
درس هاش خوب نیست ، انزوا طلبه ، دوستان زیادی نداره ، سر کلاس خوابش می بره و علاقه چندانی به مدرسه نداره.

از اون روز به بعد معلم مهربون به هر بهانه ای سعی در جذب پسر بجه داشت و مدام می خواست کاری براش بکنه.
روز معلم از راه رسید.
معلم مهربون اول هدیه پسر کوچولو رو باز کرد و گردن بندی بدلی و کهنه به همراه شیشه عطری که فقط مقدار کمی از اون باقی مونده بود نمایان شدند!
همه بچه ها خندیدند ، ولی معلم مهربون که برق شادی توی چشماش دیده می شد گردن بند را به گردن انداخت و کمی از اون عطر رو به لباسش زد.
زنگ تفریح که خورد ، پسر کوچولو رفت سراغ خانم معلم و با شوق و هیجان گفت :
شما امروز هم شکل مادرم شدید و هم بوی اونو می دید.
در پایان سال تحصیلی اون پسر تونست با کسب بالاترین نمره رتبه اول کلاسشون بشه و با کارنامه و شاخه گلی کوچک و زیبا به سراغ خانم معلم رفت و گفت :
ممنونم که کمک کردید تا خوب شم ، شما خیلی مهربونید ، دوست تون دارم.
خانم معلم که اشک پهنای صورتش رو پوشونده بود گفت :
بذار یواشکی بهت بگم که از همه شاگردام بیشتر دوستت دارم.
دوست خوبم ، تا حالا فکر کردی خیلی ها رو باید دوست داشته باشی؟
و می دونی ایراز عشق به اونی که باهاش کشمکش داری می تونه به هردوتون کمک کنه تا اوج بگیرید؟تاريخ : دوشنبه بیستم مرداد 1393 ا 18:46 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا


مرد زاهدی که در کوهستان زندگی می کرد ،

کنار چشمه ای نشست تا آبی بنوشد و خستگی در کند .

سنگ زیبایی درون چشمه دید .

آن را برداشت و در خورجینش گذاشت و به راهش ادامه داد .

در راه به مسافری برخورد کرد که از شدت گرسنگی با حالت ضعف افتاده بود .

کنار او نشست و از داخل خورجینش نانی بیرون آورد و به او داد .

مرد گرسنه هنگام خوردن نان ،

چشمش به سنگ گران بهای درون خورجین افتاد . نگاهی به زاهد کرد و گفت :

« آیا آن سنگ را به من می دهی ؟ »

زاهد بی درنگ سنگ را درآورد و به او داد .

مسافر از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید .

او می دانست که این سنگ آنقدر قیمتی است 

که با فروش آن می تواند تا آخر عمر در

رفاه زندگی کند ، بنابراین سنگ را برداشت و با عجله به طرف شهر حرکت کرد .

چند روز بعد ، همان مسافر نزد زاهد آمد و گفت :

« من خیلی فکر کردم ، تو با این که می دانستی این سنگ چه قدر ارزش دارد ،

خیلی راحت آن را به من هدیه کردی . »

بعد دست در جیبش برد و سنگ را در آورد و گفت :

« من این سنگ را به تو برمی گردانم 

ولی در عوض چیز گران بهاتری از تو می خواهم .

به من یاد بده که چگونه می توانم مثل تو باشم ؟ ».


تاريخ : چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393 ا 10:5 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

آیا میدانستید که پستانداران بغیر از انسان و میمون، رنگها را بدرستی تشخیص نمیدهند 

آیا میدانستید که مونالیزا فاقد ابرو میباشد زیرا در دوران رنسانس تراشیدن ابرو مد بوده است 

آیا میدانستید که تقریبا نیمی از کل نشریات جهان در دو کشور آمریکا و کانادا منتشر میگردن

آیا میدانستید که نوشابه های زرد رنگ زیانبارتر از نوشابه های سیاه رنگ هستند 

آیا میدانستید که شش چپ اندکی از شش راست کوچکتر است تا فضای کافی برای قرارگیری قلب فراهم آید 

آیا میدانستید که هر چشم مگس دارای ۱۰ هزار عدسی میباشد 

آیا میدانستید که مقاومت موش صحرایی در برابر بی آبی بیشتر از شتر میباشد 

آیا میدانستید که جمعیت میمون های هند بالغ بر ۵۰ میلیون می باشد 

آیا میدانستید که تعداد چشمان عقربها به ۱۲ عدد میرسد 

آیا میدانستید که اثر سیب در بیـدار نـگـهـداشتن افـراد در شـب بـیشـتر از قـهــوه و کافئین است 

آیا میدانستید که فاصله سطح کره زمـیـن تـا مـرکز آن حدود ۶۳۷۰ کیلومتر است 

آیا میدانستید که فقط یک نفر از ۱ میلیارد نفر بیش از ۱۱۶ سال عمر میکند 

آیا میدانستید که عمومی ترین نام در دنیا محمد است 

آیا میدانستید که بلندترین زن دنیا ۲۳۶ سانتی متر قد دارد 

آیا میدانستید که در دنیا از هر ۵ نفر ۴ نفر موهایش تیره میباشد 

آیا میدانستید که خرس کوالا هرگز آب نمی‌نوشد و آب مورد نیاز خود را با خوردن برگ گیاهان تامین می‌کند

آیا میدانستید که دریاچه بایکال کهنسالترین دریاچه دنیا است، قدمت آن به ۷۰ میلیون سال میرسد 

آیا میدانستید که اسکیمو‌ها هم از یخچال استفاده می‌کنند، منتها برای محافظت غذا در مقابل یخ زدن 

آیا میدانستید که در تایوان بشقاب‌های گندمی درست می‌شود و افراد بعد از خوردن غذا، بشقابشان را هم می‌خورند 

آیا میدانستید که دلفین‌ها هم مانند گرگ‌ها هنگام خواب یک چشمشان را باز می‌گذارند

آیا میدانستید که حرف E بیشتر از تمام حروف انگلیسی، در کلمات بکار می‌رود در حالیکه حرف Q کمترین کاربرد را دارد 

آیا میدانستید که یک گالن روغن سوخته، می‌تواند تقریبا یک میلیون گالن آب تمیز را آلوده کند 

آیا میدانستید که داغ ترین نقطه کره زمین در “دالول” اتیوپی است. در این منطقه در یک روز عادی دمای هوا در سایه به ۹۴ درجه فارنهایت می رسد 

آیا میدانستید که نظیر اثر انگشت اثر زبان هر شخص نیز متفاوت است 

آیا میدانستید که حس بویای مورچه برابر با حس بویای سگ است

آیا میدانستید که اعصابی که در بدن شما وجود دارد به اندازه فاصله زمین تا ماه است 

آیا میدانستید که در انگلیس قدیم قانون بود که شما نباید همسرتان رابا چیزی ضخیمتر از شصتتان بزنید 

آیا میدانستید که وقتی به خورشید نگاه میکنید صحنه ۸ دقیقه قبل از آن را مشاهده میکنید 

آیا میدانستید که دوئل در پاراگوئه آزاد است به شرطی که طرفین خون خود را بر گردن بگیرند 

آیا میدانستید که هر بار که یک تمبر را میلیسید ۱۰٫۱ کالری انرژی مصرف می‌کنید 

آیا میدانستید که زمین در آغاز پیدایش خود ۲۰۰۰ بار بزرگتر از حجم کنونی خود را داشته استتاريخ : شنبه یازدهم مرداد 1393 ا 13:50 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت .
صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت ..

بدرود ای بزرگ ترین ماه خداوند و ای عید اولیای خدا
بدرود ای ماه دست یافتن به آرزوها . . .

خدایا، خروج از ماه مبارک را برای ما 
مقارن با خروج از تمامی گناهان قرار بده . . امین

خدایا در ساعات پایانی این ماه ما را مشمول رحمت بی پایانت قرار ده
و این وداع را آخرین وداع (باماه مبارک رمضان) عمرمان قرار مده . امین

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما دوستان و به امید اینکه در ماه پر برکتی 
که گذشت، تقدیری پر از خیر و برکت نصیب همه ما شده باشد..امین

 عاشقان عیدتان مبارک بادتاريخ : یکشنبه پنجم مرداد 1393 ا 19:24 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور اآیا میدانید عقاب ۲ بار زندگی میکند!
عقاب ها قادر هستند تا 70 سال زندگی کنند اما این مدت زمان طول عمر لازمه صبر و تلاش برای بقا است .عقاب بطور طبیعی تا 40 سالگی به راحتی زندگی خود را ادامه میدهد و با بالهای بزرگ و پنجه های قوی سلطان آسمانها بشمار میرود اما پس از این مدت عمر چنگال های بلند و انعطاف پذیرش دیگر نمی توانند طعمه را گرفته و نگاه دارند ،نوک بلند و تیزش خمیده و کند می شود .شهبال های کهن سالش بر اثر کلفت شدن پرها به سینه اش می چسبند و پرواز برای عقاب دشوار می گردد .
آنگاه عقاب می ماند و یک دو راهی : اینکه بمیرد، یا اینکه یک روند دردناک را برای دوام و تغییر مسیر زندگی تحمل کند.
عقابها پس از این عمر معمول خود دچار ضعف شده واگر نتوانند یک دوره 5 ماهه پر درد را تحمل نمایند، پرونده زندگی خود را برای همیشه می بندند.
عقابها باید تغییرات سخت را برای 150 روز تحمل کند و این روند مستلزم آن است که به قله یک کوه پرواز کرده و آنجا بنشیند درآنجا نوک خود را به صخره یی می کوبد تا آنجا که نوک پیر و منعطف شده کنده شود. پس از آن منتظر می ماند تا نوک جدیدی به جای آن بروید ، و بعد از آن چنگالهایش را از جا در می آوردتا جای خالی آنها را چنگالهای جدید پر نماید.با رویش چنگالهای جدید، عقاب درد تازه ای را باید تحمل نماید و آن کندن پرهایش توسط خودش است .

این روند 150 روز به طول می آنجامد که پس از گذشت 5 ماه عقاب تولدی دوباره می یابد تا بتواند زندگی خود را تا 30 سال دیگر ادامه دهد .

نکته : چرا تغییر لازم است؟.. سرنوشت عقاب، چه سرمشق عجیبی می تواند برای انسان باشد... ولی در حقیقت این داستان بیشتر از یک نصیجت و پند فیلسوفانه نشات گرفته و در صدد زندگی بخشیدن به کسانی است در قسمتی از زندگی خود به بن بست یا بی تحرکی میرسند و اینجاست که برای زندگی دوباره باید یک تغییر اساسی ایجاد کرد تغییرات سختی که برای ادامه حیات ضروری است، در شرایط پر از بدبختی و سختی، ما مجبور به تغییر شیوه زندگی هستیم ، این روند ممکن است بسیار دردناک باشد. گاهی اوقات ما باید عادات قدیمی مان ، خاطرات و برنامه های روزمره مان رو دور بریزیم ما نمی توانیم با سنگینی بار گذشته مان بجلو برویم پس ما بایدخود را از سنگینی و غم گذشته رها کنیم و به جلو برویم و زندگی دوباره ای را تجربه کنیم شاید ۳۰ سال دیگر شاید بیشتر …. برای بهتر زیستن .براي پرواز به آسمانها، منتظر نمان که عقابي نيرومند بيايد و از زمينت برگيرد و در آسمانهايت پرواز دهد. بکوش تا پر پرواز به بازوانت جوانه زند و برويد و بکوش تا اينهمه گوشت و پيه و استخوان سنگين را که چنين به زمين وفادارت کرده است، سبک کني و از خويش بزدايي، آنگاه به جاي خزيدن، خواهي پريد.در پرنده شدن خويش بکوش و اين يعني بيرون آمدن از زندانهاي اسارت .
تو هماني که مي انديشي !هرگاه به اين انديشيدي ،که تو يک عقابي به دنبال رويا هايت برو .و به ياوه هاي مرغ و خروس هاي اطرافت فکر نکن !..

 تاريخ : شنبه بیست و هشتم تیر 1393 ا 14:47 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

 تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 ا 6:37 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
ولادت امام حسن مجتبي عليه السلام مبارك  

بسم الله الرحمن الرحيم

يا اَبا مُحَمَّدٍ يا حَسَنَ بْنَ عَلِي اَيُّهَا الْمُجْتَبى يَا بْنَ رَسُولِ اللّهِ يا حُجَّهَ اللّهِ عَلى خَلْقِهِ يا سَيِّدَنا وَمَوْلينا اِنّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِكَ اِلَى اللّهِ وَقَدَّمْناكَ بَيْنَ يَدَىْ حاجاتِنا يا وَجيهاً عِنْدَ اللّهِ اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللّهِ
تاريخ : شنبه بیست و یکم تیر 1393 ا 23:15 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
باران رحمت، بار دیگر ضیافتی بر پا می شود و مومنان بر سر سفره رحمت الهی حاضر می گردند، در نیمه های شب تک چراغی در هر خانه اما چلچراغی در دل ها روشن می شود، نجوای مناجات و رایحه سحر انگیز صلوات و تسبیح فضا را ملکوتی و معطر می کند. فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میداریم ،و از خداوند متعال ماه پر فیض و پر برکت برای همه شما خواهانم ...استشمام عطر خوشبوي رمضان گواراي وجود پاکتان...

 

                                                                                                            التماس دعاتاريخ : جمعه ششم تیر 1393 ا 23:21 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
 
به گزارش اداره اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش شهر تهران نتایج کلی آزمون ورودی دانش‌آموزان به مدارس سمپاد (استعدادهاي درخشان) شهر تهرانبر روی پرتال www.sampad.tedu.ir   و پرتال اداره کل آموزش و پرورش تهران قابل مشاهده خواهد بود.


تاريخ : یکشنبه یکم تیر 1393 ا 22:52 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
برای انجام دادن این آزمایش به مواد و وسایل زیر نیاز دارید :
بطری
روغن
آب
مقداری رنگ خوراکی که در آب حل می شود
قرص جوشان

بازی و سرگرمی کودکان (3)

ابتدا از کودک بخواهید که مقداری روغن در بطری بریزد . این روغن می تواند هر نوع روغنی باشد . اگر مقدار روغن زیاد باشد مشاهده ای که از این آزمایش حاصل می شود جذابتر خواهد بود و برای تحریک حس کنجکاوی بچه ها بهتر است .

بازی و سرگرمی کودکان

حالا از کودک بخواهید که مقداری آب به روغن اضافه کند . از او بخواهید که با دقت این مرحله از کار را مشاهده کند و دیده های خود را در قالب جملاتی هر چند کوتاه بر زبان بیاورد . فقط به این توضیح که آب در قسمت پایین و روغن روی آن قرار می گیرد بسنده کنید و نیاز نیست که توضیحاتی مربوط به چگالی روغن و آب در اختیار کودک بگذارید .

بازی و سرگرمی کودکان (4)

سپس از کودک بخواهید که چند قطره رنگ خوراکی را به بطری اضافه کند . کودک در این حالت مشاهده می کند که قطره های رنگ از روغن عبور کرده و به لایه ی زیرین که آب می باشد می رسد و در آب حل می شود .

بازی و سرگرمی کودکان (1)

در مرحله ی بعد یک یا دو قرص جوشان معمولی را دو یا سه تکه کنید .

بازی و سرگرمی کودکان (5)

از کودک بخواهید که تکه های قرص جوشان را به بطری بیندازد و اتفاقاتی که رخ می دهد را مشاهده کنید . حبابهایی از رنگ جدا شده و به لایه روغن می آید که برای کودکان بسیار جذاب است . این حباب ها ناشی از آزاد شدن گاز دی اکسیدکربن قرص جوشان است که هنگام مجاورت با آب آزاد می شود و به بالا می آید .

بازی و سرگرمی کودکان (2)

 پیشنهاد میکنیم این آزمایش علمی را در خانه با فرزندتان انجام دهید .           منبع نازک 

 تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393 ا 14:35 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

سلام پسر های خوبم

برای آشنایی بیش تر با سوالات آزمون مدارس نمونه دولتی به سایت همکارم 

آقای مسعود بیگدلی (بانک سوالات)

به آدرس زیر مراجعه کنید موفق باشید

 

 

http://www.bigbest23.irتاريخ : یکشنبه بیست و پنجم خرداد 1393 ا 22:59 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور اتاريخ : چهارشنبه بیست و یکم خرداد 1393 ا 14:59 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
 

ردیف

ماده درسی

ضریب

تعداد سوال

زمان پاسخگویی

منابع طرح سوال

1

قرآن و هدیه های آسمان

2

15

 

 

 

90 دقیقه

 

30 درصد از کتاب هایپایه پنجمسال تحصیلی 92-1391

 

70 درصد از کتاب هایپایه ششمسال تحصیلی 93-1392

2

فارسی(مهارت های خواندن و نوشتن)

2

15

3

مطالعات اجتماعی

1

10

4

علوم تجربی

2

15

5

ریاضیات

3

25

جمع کل

80

 

 تاريخ : پنجشنبه پانزدهم خرداد 1393 ا 21:44 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
دانش آموزان عزیز  به جهت نزدیک شدن زمان آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی ، برنامه ریزی خود را با جدیت تمام ادامه داده و از زمان باقی مانده برای جمع بندی درس ها و رفع اشکالات نهایت استفاده را ببرید و باز هم یادآور می شوم با توجه به تجربه آزمون های قبلی فقط و فقط مطالب کتاب مطالعه و به خصوص در درس ریاضی و علوم تمرینات و مطالب به شکل مفهومی کار شود .
    تست زدن یادتان نرود و کتابهای پنجم را نیز مطالعه کنید                                                                                                                       آرزوی ما موفقیت شماست


تاريخ : پنجشنبه پانزدهم خرداد 1393 ا 21:26 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

فرزندم !

زمان چه با سرعت گذشت .صفحه های روز شمار یک سال درس و ادب و تلاش ؛چه زود ورق خورد و چه زود به انتها رسید. آغاز اولین سلام در آخرین سال دبستان . به یاد داشته باش که :

                                       "ناگهان زود دیر می شود استفاده از تجربه های ناب"

لحظه ها را دریاب ،خاطرات شیرین و تلخ کودکی ات زود به انتها می رسد اما درون قلبت جاودانه شان ساز ؛که جاودانگی نشان ماندگاری یاد برای همیشه است.

امسال در دبستان ،تجربه های سبز ششمین سال زندگی ات را به نظاره نشستم.اندیشیدم با روشنای مهربان قلبت می توانی تاریکی بدی ها را در قاب لحظه ها بزدایی و یادمانی از تمام خوبی ها برای همیشه  در دلت ماندگار نمایی .

از گذشته ها به نیکی یادکن؛از دقایق شاد کنار هم بودن ،مسابقه های طلایی و آزمون های رقابتی ،همکاری گروهی و ساخت و سازها ،از حضور دوستان جدیدت در میانه ی سال توی کلاس درس و از زمان خنده ها  وگریه ها؛هیجان ها و ...

اینک که به پایان آغازی دیگر رسیده ایم برایت سبد سبد گل های سلامتی و خوش بختی آرزو می کنم .امیدوارم در سالیانی نه چندان دور تو را در اوج معرفت و ادب و در جمع بزرگان ببینم و شاهد موفقیت هایت باشم .

پیروز و همیشه سرفراز باشی.

 تاريخ : دوشنبه دوازدهم خرداد 1393 ا 14:30 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

شعبان شد و پیک عشق از راه آمد

عطر نفس بقیه الله آمد

با جلوه سجاد و ابوالفضل و حسین

یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد

شعبان بهانه ای است برای دوستی با خدا ، لحظه هایتان سرشار از این دوستی باد.تاريخ : دوشنبه دوازدهم خرداد 1393 ا 14:26 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
1.صدام پس از اشغال خرمشهر چه کرد؟ ده ها تانک وابزار جنگی وچندین لشکر را در مناطق اطراف شهر مستقر کردهبود و می خواست شهر های دیگر خوزستان را تصرف کندو به حملات خود ادامه می داد.
2.رزمندگان اسلام در جبهه ها چگونه بودند؟رزمندگان اسلام به دعا وراز ونیاز باخدامشغول بودند وسخت می
جنگیدند.آن ها آماده ی هرگونه فداکاری بودندودرسخت ترین شرایط به هم کمک می کردندوبایکدیگر مهربان
بودندوبه هم روحیه وامیدواری می دادند.
3.خرمشهر چگونه آزاد شد؟ فرماند هان نقشه ای را برای آزاد سازی خرمشهرطراحی می کردند.سرانجام رزمندگاناسلام )ارتش وسپاه پاسداران وبسیج( باهمکاری خلبانان شجاع نیروی هوایی درطی سه مرحله عملیات بیت المقدستوانستند نیروی دشمن رادرهم بشکنند درآخرین مرحله بارمز>> یامحمد بن عبد الله<<ارتش صدام را باشکستبزرگی روبه رو کردندوقدم برخاک خرمشهر گذاشتند.

4. خرمشهر درچه تاریخی آزاد شد؟ سوم خرداد ماه 1361
5. امام خمینی(ره)پس از آزادی خرمشهر به دست رزمندگان اسلام چه فرمودند؟فرمودند:خرمشهر را خدا آزاد کرد.
3. بااعلام خبر آزادی خرمشهر مردم ایران چه کردند؟مردم سراسر ایران با شنیدن این خبر به خیابان آمدند وبه
شادمانی پرداختند.خیابان ها پر ازجمعیتی بود که اشک شوق بر چشمان داشتند.
7.پس از آزادی خرمشهر چه شد ؟پس از آزادی خرمشهر حکومت صدام سعی کرد با گرفتن کمک های مالی واسلحهکشورهای قدرتمند قوای خود را تقویت کنندوهمچنان به هجوم خود ادامه بدهد.رزمندگان شجاع نیز در عملیاتهای متعدد بخش های دیگری از مناطق اشغال شده را از دشمن باز پس گرفتند.

8.جنگ تحمیلی 8ساله چگونه به پایان رسید؟درسال 1367 ایران آمادگی خود رابرای پذیرش قطعنامه صلح اعلامکرد وجنگ 8ساله به پایان رسید.

9.یکی از شهدای نوجوان خرمشهر را نام ببرید. شهید بهنام محمدی

10 .در مقابل هجوم دشمن به کشور ما کدام گروه های ایرانی از میهن دفاع کردند؟ همه ی ملت ایران از اقوام وگروههای مختلف زن ومرد وپیروجوان در کنار یکدیگر ایستادگی واز میهن دفاع کردند وجنگیدند.عده ای هم که نمیتوانستند باروش های دیگر به جبهه ها کمک می کردند.

11 .برای حفظ استقلال میهن باز پس کیری مناطق اشغال شده ، مردم ایران چه کردند؟هزاران نفر از جوانان کشور ماشهید شدند وخانواده ها مشکلات زیادی راتحمل کردند.

12 در جنگ تحمیلی به نیروهای مردمی ....... می گفتند بسیج
13 .خرمشهر در عملیات..............وبارمز................ آزادشد  (بیت المقدس یا محمد بن عبدالله-)
14 .رزمندگان اسلام پس از قدم گذاشتن بر خاک خرمشهر خودرابه................رساندند

مسجد جامع خرمشهر
15 .باپذیرش ............. .به وسیله ایران جنگ 8ساله به پایان رسید.    قطعنامه صلح
 فعالیت  3
زیرا رزمندگان اسلام پیرو خدابودند.به دعا ورازونیاز باخدامی پرداختند و برای آزادی خرمشهر سخت می جنگیدند.ازاینرو به یاری خداوند توانستند ارتش عراق راکه به وسیله ی قدرت های بزرگ به انواع سلاح های روز دنیا مجهز شده بودشکست دهند وخرمشهر را از چنگال دشمن آزاد کنند.

فعالیت های جانبی:

گردآوری تصاویر آزاد سای خرمشهر رسم خط زمان برای جنگ تا مرحله ی آزاد سازی و..
تهیه ی روزنامه دیواری درمورد همین درس نقاشی روی پارچه با موضوع همین درس
نمایش فیلم انجام تحقیق های کلاسی
کاربرگه های آخر کتاب را کارکنید تاريخ : جمعه نهم خرداد 1393 ا 15:22 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
1 جنگ تحمیلی رسما در چه تاریخی و چگونه آغاز شد؟روز 11 شهریور ماه 131 1هواپیماهای عراقی در آسمان خرمشهر -و تعدادی دیگر از شهرهای ایران ظاهر شدند و بمبهای خود را بر سر مردم فرو ریختند.

2 سرآغاز جنگ تحمیلی - چه اتفاقاتی بود؟حمله ی هواپیما های عراقی به بعضی از شهر های کشور و هجوم زمینی ارتشاین کشور به سرزمین جمهوری اسلامی.

- 3- انقلاب اسلامی ایران در چه تاریخی به پیروزی رسید؟ 22 بهمن ماه 1357


4 امام خمینی(ره) درباره ی جلوگیری از نفوذ بیگانگان کشور و استقلال ایران چه می گفتند؟می گفتند مردم باید -خودشان سرنوشت کشور را به دست بگیرند.

5- چه زمانی کشورهای استعمارگر متوجه شدند که منافع آنها در ایران قطع شده است؟هنگامی که پس از انقلاب -اسلامی،جمهوری اسلامی به وجود آمده و مردم ایران سرنوشت خود را به دست گرفتند.

6 پس از تشکیل جمهوری اسلامی کدام موضوع برای دشمنان ما خوشایند نبود؟این که ایران یاور مظلومان در جهان -شد و از مبارزه ی مردم فلسطین حمایت کرد.

7- نیرو های نظامی ایران در زمانی که صدام حمله ی نظامی به ایران را آغاز کرد ، در چه شرایطی قرار داشتند ؟در اوایل -پیروزی انقلاب ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تازه شکل گرفته بود و ارتش و سپاه در حال مجهز شدن و نیرو گرفتنبودند و هنوز آمادگی کافی برای دفاع نداشتند .

8 ارتش عراق در هفته ی اول جنگ چه کرد؟بعضی از شهرهای ایران را اشغال کرد و لی با مقاومت سرسختانه ی مردم -
رو به رو شد .
9- یکی از رویاهای صدام و فرماندهان عراقی در جریان جنگ تحمیلی چه بود ؟این بود که خوزستان را به تصرف خود در -بیاورند و مالک خرمشهر و اروندرود بشوند
 .
10 مردم قهرمان خرمشهر در مقابل هجوم ناگهانی ارتش متجاوز عراق چه کردند ؟ -
آنها 14 روز در حالی که وسایل و ابزار کمی داشتند در مقابل ارتش مجهز به توپ و تانک عراقی ها مقاومت کرده و جنگیدند.
11 محمد علی جهان آرا که بود و چه کرد ؟ -
در شروع جنگ تحمیلی او فرمانده سپاه پاسداران خرمشهر بود . او و دیگر یارانش شجاعانه در کنار مردم با نیروهای متجاوز عراقجنگیدند .

12 چرا خرمشهر را خونین شهر نامیدند ؟ -
زیرا پس از مقاومت مردم قهرمان خرمشهر ، دشمن با سربازان بیشتر و سلاح های فراوان پیش روی کردند و خرمشهر را تصرفکردند و مردم زیادی را به شهادت رساندند .

13- وقتی جنگ آغاز شد ، امام خمینی (ره) چه فرمودند ؟
من از ملّت بزرگ ایران خواهانم که در هر مسئله ای که پیش می آید قوی باشند ، قدرتمند باشد ، متّکی به خدایتبارک و تعالی باشند و از هیچ چیز باک نداشته باشند . ما از آن قدرت های بزرگ نترسیدیم . این صدام که قدرتی ندارد ،عراق که چیزی نیست
.
14- انقلاب اسلامی به رهبری ............... به پیروزی رسید. امام خمینی  
15- امام خمینی طیّ سال ها مردم را به مبارزه علیه ................. دعوت و هدایت کرد . حکومت استبدادی -
16 امام خمینی (ره) یک شخصیت ضد ................. بودند . استعماری -
17- رئیس جمهور ستمگر عراق که حمله ی نظامی به ایران را آغاز کرد.................نام داشت. صدام -
18- شهری زیبا در جنوب ایران بندری بازرگانی است و در محل برخورد رود کارون و اروندرود  واقع   است .................نام دارد .    خرمشهر

19- نزدیکترین شهر به خرمشهر................. است . آبادان -
20 پس از سقوط خرمشهر ، ارتش صدام به قصد تصرف.................این شهر را محاصره کردند . آبادان -
21 دفاع مقدس مردم ایران در مقابل دشمنان ................. سال طول کشید . هشت سال 
22 در زمان شروع جنگ تحمیلی فرمانده سپاه پاسداران خرمشهر ................. بود. محمد علی جهان آرا -

 فعالیّت ) 1 خرمشهر ، دزفول ، آبادان ، اهواز ، قصر شیرین ، گیلان غرب ، سوسنگرد و سر پل ذهاب.
 فعالیّت ) 2 آذربایجان غربی ، کردستان ، کرمانشاه ، خوزستان ، ایلام .
 فعالیت ) 3 استان خوزستان
 فعالیت ) 4 این بودکه ملت ایران با توکل بخداحکومت پهلوی را که قدرت های بزرگ از او حمایت می کردند،
رااز بین برد ودر مقابل استعمارگران ایستاد . پس از صدام که قدرت چندانی ندارد نباید ترسید وبخدا باید توکل کرد .
فعالیت های جانبی:
پخش نوحه ی ممد نبودی ببینی..........و فیلمی از جنگ تحمیلی 
تحقیق درمورد خرمشهر و جنگ خونین آن زمان
تهیه ی عکس ، پاور پوینت ، وروزنامه دیواری از خرمشهر و............
تهیه ی ماکت از خرمشهر و جای جای آنتاريخ : جمعه نهم خرداد 1393 ا 15:20 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
1 مردم کشورمادرمقابل استعمار گران چه می کردند؟مردم ما همواره با استعمار گران مبارزه می کردند از هر -
نقطه کشور ما انسان های بزرگ وفداکاری بر خاستند و برای کوتاه کردن دست بیگانگان از کشور تلاش کردند دراینراه رنج زیادی را تحمل کردند وحتی ازجان خود گذشتند
 .
2 نام چند - شخصیت بزرگ مبارزه با استعمار را در ایران در فاصله ی بین تاسیس سلسله ی قاجار تا پیروزی انقلاباسلامی بنویسید
3- . امیر کبیر،سید حسن مدرس،شیخ محمد خیابانی،رئیس علی دلواری،میرزا کوچک خان جنگلی،آیت
الله کاشانی،دکتر محمد مصدق و امام خمینی (ره)
4- همواره دولت های قدرتمند بر سر ......................در ایران با یکدیگر رقابت می کردند. )نفوذ
5-  پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری ................................. دست بیگانگان را از کشور ما کوتاه کرد.امام -
خمینی)
فعالیت) 1
شرح حال شخصیت های این درس را بخوانید.چه خصوصیات مشترکی در همه ی آن ها وجود دارد؟فهرست کنید.گفتوگو کنید
. عشق به وطن،شجاعت و جسارت، فداکاری و ایمان و مبارزه با دخالت بیگانگان از خصوصیات مشترک
شخصیت های این درس است.
 فعالیت) 3
به نظر شما چرا امیر کبیر چند کارخانه تاسیس کرد؟امیر کبیر آرزو داشت ایران به کشوری آباد و مستقل تبدیل شود
و به بیگانگان محتاج نباشد.از این رو برای پیشرفت صنعت چند کارخانه تاسیس کرد.
دولت های قدرتمند بر سر نفوذ در ایران با هم رقابت می کردند.حکومت های نالایق ایران،اجازه ی دخالت به بیگانگانرا می دادند،ولی مردم کشور ما همواره با استعمار گران مبارزه می کردند،حتی از جان خود هم می گذشتند.
شخصیت های مبارز در برابر استعمارگران مانند امیرکبیر،رئیس علی دلواری،دکتر محمد مصدق و آیت الله سید
ابوالقاسم کاشانی و...برای کوتاه کردن دست بیگانگان از کشور تلاش کردند و رنج زیادی را تحمل کردند.
امیر کبیر،صدر اعظم ناصرالدین شاه بود.او از دخالت نمایندگان خارجی در امور داخلی ایران جلوگیری می کرد و در راهآبادانی و پیشرفت ایران تلاش بسیار کرد ولی سرانجام در فین کاشان به قتل رسید.

میرزا کوچک خان جنگلی مردی شجاع و مومن و حامی مظلومان بود،در گیلان قیام کرد و با قوای روس و انگلیس
جنگید،ولی سرانجام به شهادت رسید.
می گفتند،قهرمانانه با انگلیسی ها جنگیدند و » دلیران تنگستان « رئیس علی دلواری:او و هوادارانش که به آن هاسرانجام به شهادت رسیدند.

دکتر مصدق وآیت الله ابوالقاسم کاشانی:از آغاز کشف واستخراج نفت در ایران،دولت انگلستان از محصول نفت
ایران درآمد زیادی کسب می کرد و مصدق که در آن زمان،نماینده ی مجلس بود، برای ملی کردن نفت به مبارزه
برخاست وآیت الله کاشانی هم از نهضت ملی شدن نفت حمایت کرد ونقش مهمی در آن داشت.
سرانجام در 22 اسفند ماه 1322 شمسی،مجلس شورای ملی،قانون ملی شدن نفت را تصویب کرد و دست بیگانگان ازنفت ایران کوتاه شد.

فعالیت جانبی:
رسم خط زمان برای شخصیت های حماسه ساز ایران
اجرای نمایش توسط دانش آموزان)کسی به زور بیاد خونه کسی و...(
ایفای نقش هر یک از شخصیت ها که با گریم و......... زیباتر هم می شود.تاريخ : جمعه نهم خرداد 1393 ا 15:19 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
 1 -در چهار قرن پیش اروپاییان از چه طریقی وکدام محصولات رااز مسلمانان خریداری می کردند؟ - -
از طریق دریای مدیترانه وشمال افریقا محصولاتی نظیر شکر قهوه کاغذ قطب نما، داروی گیاهی
و ادویه رااز مسلمانان خریداری می کردند.
2- علوم - وفنون مسلمانان چگونه به اروپا انتقال یافت؟ در حدود چهار قرن پیش در رفت وامد
های تجاری علوم وفنون مسلمانان مورد توجه اروپاییان قرار گرفت. ان ها کتاب های پزشکی
جهان اسلام و بسیاری کتاب های دیگر علوم اسلامی را به زبان خود شان ترجمه کردند و
توانستند از این علوم استفاده کنند.
3- نمونه از اختراعات دوره ی تحولات علمی هنری در اروپا را نام برده و مخترعان ان هارا ذکر کنید؟ -
دستگاه چاپ به وسیله ی گوتنبرگ وتلسکوپ به وسیله ی گالیله اختراع شد.
4- دو علم جغرافیا و ستاره شناسی نجوم چه کمکی به اروپاییان نمود؟ این دو علم به -
شناخت سرزمین ها وراه های دریایی وتجارت کمک کرد.
5 اروپاییان با استفاده از کدام پیشرفت های مسلمانان در علوم وفنون توانستند کشتی های -
محکم تر ساخته ودر دریا نوردی مهارت پیدا کنند؟ در ان زمان اروپائیان با استفاده از نقشه هایی
که جغرافی دانان مسلمان از جهان ترسیم کرده بودند قطب نماو شیوه های کشتی سازی ان ها
به این پیشرفت هادست یافتند.
6 -اروپاییان با پیشرفت در دریا نوردی وکشتی سازی به چه فکری افتادند؟ به فکر افتادند که -
سرزمین های جدیدی کشف کنند .
7- مردم کدام کشور های اروپایی پیشگامان کشف سرزمین های جدید بودند دران زمینه چه کار -
هایی انجام دادند؟ پرتغالی ها و اسپانیایی ها پیشگام بودند وتوانستند طی سال ها به کشتی
های متعدد قارهی افریقا را دور بزنند به شرق اسیا بروند وبعد قاره امریکا را کشف کنند.

8 -پس از کشف سرزمین های جدید به وسیله ی دریا نوردان اروپایی چه اتفاقاتی دراین سرزمین -
رخ داد؟ با کشف این سرزمین ها راه برای هجوم دولت های قدرتمنداروپایی باز می شد وان ها
این سرزمین را میان خود تقسیم می کردند ساکنان بومی ان ها را می کشتند یا به صورت برده
در می اوردند ومنابع وثروت های ان ها را غارت می کردند.
9- استعمار چیست؟ کلمه ی استعمار به معنای اباد کردن است اما اگر کشور به بها نه ی اباد -
کردن در کشور های دیگر دخالت ونفوذ کند تا منابع و ثروت های ان کشور را غارت کند به ان
استعمار می گویند.
10- به چه کشور هایی مستعمره می گویند؟ به سرزمینهایی که استقلال سیاسی و اقتصادی -
نداشته باشندو تابع حکومت استعمارگر می باشند .
11- دو راه نفوذ استعمارگران در کشورهای دیگر را توضیح دهید ؟آنها گاهی به سرزمین های –
دیگر حمله نظامی کرده و آنها را اشغال کرده و منابع این کشورها را غارت کرده اند گاهی نیز
سعی کرده اند از کشورهای دیگر امتیازاتی بگیرند یا روابطی با آنها برقرار کنند که به نفع
خودشان باشد.
12- حدود چهار قرن پیش .......میان اروپا ییان و مسلمانان گسترش یافت . تجارت )داد وستد( -
13- رونق ..........موجب رشد شهر ها و شهرنشینی در اروپا شد و شکل زندگی آنها را تغییر داد. -
تجارت
14 -علومی که - در دوره ی تحولات علمی بسیار مورد علاقه اروپاییان قرار گرفت .............و..........
بود . جغرافیا ، ستاره شناسی، نجوم
15- هدف اصلی استعمار گران ...... کشور های دیگر است . غارت منابع
16- آن چه دست بیگانگان رااز کشور کوتاه می کند ........... بود. انقلاب اسلامی -
17- بیش تر نفوذو دخالت بیگانگان در کشور مادر دوره ی حکومت های............و..............بوده -
است .قاجاریه پهلوی -
فعالیت های جانبی:
نمایش خلاق ارائه ی درس به وسیله ی دانش آموزان
ساخت پاورپوینت وارائه تعدادی از عهدنامه های ایران و......... درآن
دادن اطلاعات تکمیلی درمورد کشف آمریکا وسایر قاره ها و.....یا بصورت تحقیقتاريخ : جمعه نهم خرداد 1393 ا 15:16 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

فعّالیّت ) 1 

ترکیه به کدام کشور ها و دریا ها دسترسی دارد؟ افغانستان چطور؟ -

در اطراف ترکیه دریای سیاه، مرمره، اژه، و مدیترانه قرار دارد.

ترکیه به کشور های گرجستان، ارمنستان، ایران، عراق، سوریه و بلغارستان دسترسی دارد و با آن ها

همسایه است.

به نظر شما کدام کشور موقعیت مکانی بهتری دارد؟ چرا؟ دلیل بیاورید. ترکیه زیرا از جهات مختلف به

چهار دریا دسترسی دارد.

آب و هوای ترکیه و افغانستان را با هم مقایسه کنید. در ترکیه بیش تر نواحی آب و هوای سرد -

کوهستانی دارد و در سواحل ملایم و مرطوب است. اما افغانستان زمستان های سرد و تابستان های گرم

)قاره ای( دارد.

جمعیت ترکیه و افغانستان را با هم مقایسه کنید. ترکیه 27 میلیون نفر جمعیت دارد که 56 درصد -

آن ها شهر نشین هستند. اما افغانستان 03 میلیون نفر جمعیت دارد که 71 درصد آن ها شهرنشین

هستند.

از نظر فرهنگی )دین، زبان، بناهای تاریخی( ترکیه و افغانستان را با هم مقایسه کنید. -

دین مردم ترکیه و مردم افغانستان اسلام است.

زبان مردم ترکیه ترکی )استانبولی( و زبان مردم افغانستان فارسی دری و پشتو است.

مسجد ایاصوفیه و مسجد سلطان احمد از بناهای باشکوه ترکیه هستند.

مسجد آبی در مزار شریف، دره ی بامیان و مناره ی جم از مکان های تاریخی و دیدنی معروف در

افغانستان است.

چرا با آن که در افغانستان بناهای تاریخی و مکان های دیدنی وجود دارد، در این کشور گردشگری رونقی

ندارد؟ از سی سال پیش، مردم افغانستان جنگ ها و مشکلات زیادی را تحمل کرده اند. ابتدا اشغال

افغانستان توسط ارتش شوروی، سپس حکومت طالبان و خرابی های زیادی که به بار آورد و در آخر اشغال

نظامی این کشور به وسیله ی امریکا باعث شده آرامش و امنیت و امکانات لازم برای رونق گردشگری در

این کشور وجود نداشته باشد.

چرا عده ای از مردم کشور افغانستان به کشور های دیگر از جمله ایران مهاجرت کرده اند؟ شما برای مردم

افغانستان چه آرزویی دارید؟ سال های طولانی جنگ، عدم وجود امنیت و نبود شغل و درآمد کافی و فقر

باعث مهاجرت افغانی ها به کشور های دیگر شده است.

تحقیق درمورد اشتراکات ایرانیان با سایر کشورهای همسایه وخاور میانه اعم از دین وزبان ، آداب

ورسوم ، صنایع ، غذا ، آثار باستانی ، جشن ها و............

 تاريخ : جمعه نهم خرداد 1393 ا 15:14 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

 

 

چه زیباست، چادر سبز رسالت بر آسمان آبی هدایت!

چه دیدنی است پرواز کبوتران مشرف بر قله جوانمردی!

چه تماشایی است در سپیده دم آزادی، خرامیدن غزال آزادگی در مرغزار انسانیت!

مبعث مبارک باد.

 تاريخ : دوشنبه پنجم خرداد 1393 ا 23:19 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
یاد آن روزی که ماهم "آب بابا" داشتیم               دفتر خط خورده ی مشق الفبا داشتیم

کفش هایی وصله دار وکوچک وشاید گلی           یک دل اما بی نهایت مثل دریا داشتیم

صبح میشد عطرنان تازه وچای و پنیر          سفره ای هرچندساده...دلخوشی ها داشتیم

زندگی یک ده ریالی بود در دست پدر                    پول تو جیبی که نه،انگار دنیا داشتیم

بوسه ی پرمهر مادر وقت رفتن هایمان                راه خانه تا دبستان شور وغوغاداشتیم

نم نم باران که میشد مثل گنجشکان خیس             ازپی هم میدویدیم وتماشا داشتیم

برگ بودو خش خش وبابای پیر مدرسه                     بازهم پاییز رنگارنگ وزیبا داشتیم

زنگ بود وصبحگاه وصف گرفتن هایمان            ناظم ویک خط کش ودلواپسی ها داشتیم

باز هم بوی گچ وتخته سیاه ونیمکت                       تامعلم تومیامد شوق برپا داشتیم

شورحاضر،شوق حاضر،عشق حاضر،غم؟نبود            بازحاضر غایبی دستی به بالا داشتیم

ریزش کوه وقطارو ریزعلی مهربان                    آتش پیراهنش در سوز وسرما داشتیم

مهرهای آفرین صدآفرین یادش بخیر                دفتری از بیست های زنگ املا داشتیم

باز نقاشی یک جعبه مداد رنگ رنگ             خانه ای با دود کش آن سوی رویا داشتیم

زنگ تفریح و هیاهو در حیاط مدرسه                   شوق بازیگوشی دارا وسارا داشتیم

زنگ قبلی قهر شاید برسرآلوچه ای                   زنگ بعدی آشتی...در قلب هم جا داشتیم

نامه های یادگاری کج وکوله چه شد؟                       دزدکی برنیمکت ها حق امضا داشتیم

مثل برق وباد رد شد کودکی هامان چه زود             خواب شیرین بود شاید آنچه را ماداشتیم

کاش میشد بازهم برگشت تا آن روز ها                کاش در آن نیمکت ها همچنان جا داشتیمتاريخ : دوشنبه پنجم خرداد 1393 ا 15:42 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

 

به مناسبت سوم خرداد روز آزاد سازی خرمشهر

..آزادی خرمشهر مبارک باد فتح خرمشهر فتح خاک نیست " فتح ارزشهای اسلامی هست. سالروز آزاد سازی خرمشهر بر سرداران بزرگوار دفاع مقدس مبارک باد یاد و خاطره شهدای خونین شهر گرامی باد .تاريخ : شنبه سوم خرداد 1393 ا 17:14 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
 

 اواخر اردیبهشت و اوایل تا اواسط خرداد برای دانش‌آموزان یادآور امتحانات پایان سال و نتیجه یک سال تحصیل است. بسیاری از والدین که کسب نمرات بالا را تنها نشانه موفقیت فرزندان می‌دانند در این روزها با محدود کردن بسیاری از تفریحات و برنامه‌های خانوادگی توجه شان را به امتحانات فرزند معطوف کرده و با محدود کردن او تصور می‌کنند همه شرایط را برای کسب بهترین نمره و موفقیت او فراهم کرده‌اند. اما با اعلام نتایج امتحانات کاخ آرزوهای والدین خراب می‌شود.


در ایام پایانی سال تحصیلی و نزدیک شدن به روزهای امتحان، والدین به عنوان افرادی که تأثیر زیادی در آرامش فرزندان و کاهش خستگی آن‌ها و حضور با آمادگی کامل در جلسات امتحان داشته باشند باید نکات روانشناسی مهمی را مد نظر بگیرند.

دکتر کرامتی-  با تأکید بر این‌که  والدین نباید روی نمرات درسی و بخصوص نمرات پایان سال تأکید زیادی داشته باشند می‌گوید: «نمره ملاک خوبی برای سنجش معلومات کودک نیست مهم یادگیری او است. خوشبختانه در چند سال گذشته با حذف نمرات از پایه ابتدایی و جایگزینی آن با ارزشیابی توصیفی گام مهمی در کاهش استرس دانش‌آموزان برای امتحانات برداشته شده است.

محبت های بی قید و شرط

نکته بعدی که والدین باید به آن توجه داشته باشند محبت کردن بدون قید و شرط به فرزندان است. یعنی این‌که آن‌ها باید در هر شرایطی عشق و محبت خود را به فرزندان ابراز کنند. نباید این عشق و محبت مشروط به کسب نمرات خوب در امتحانات باشد. متأسفانه بسیاری از والدین زمانی که فرزندشان نمرات عالی کسب می‌کند محبت و علاقه زیادی به او نشان می‌دهند و همین امر باعث می‌شود کودک در زمان امتحانات نگران از دست دادن محبت والدین شود و تصور کند در صورتی که نتواند نمره‌ای عالی کسب کند محبت پدر و مادر را از دست خواهد داد.» مترجم کتاب «۵ زبان عشق در تربیت کودکان»

با اعتقاد به این‌که  برای عشق ورزیدن به فرزندانمان باید آن‌ها را بخوبی بشناسیم و بر اساس آن، زبان عشق را پیدا کنیم و حرف بزنیم می‌گوید: « وعده دادن یکی از رفتارهایی است که والدین در فصل امتحانات به فرزند می‌دهند و تصورشان این است که با این کار انگیزه او را در کسب نمرات عالی بیشتر خواهند کرد درحالی که این کار استرس زیادی به فرزند وارد می کند. برخی والدین هم متأسفانه علاوه بر وعده دادن به آن عمل نمی کنند و این شدت آسیب‌پذیری دانش‌آموز را بیشتر می‌کند.»

کارنامه والدین در فصل امتحانات

بیاموزیم که بچه‌ها باید در حال زندگی کنند نه در گذشته و نه در آینده. نتیجه زندگی در آینده نگرانی است و زندگی در گذشته نیز افسوس به همراه دارد؛ باید به بچه‌ها بیاموزیم انجام کارهای خود را به تعویق نیندازند و هیچ وقت درس خواندن را به شب‌های قبل از امتحان موکول نکنند. خواندن یک کتاب در شب امتحان علاوه بر خستگی مفرط قدرت یادگیری را کاهش می‌دهد و دانش‌آموز فقط به حفظ کردن درس بسنده می‌کند.

دکتر بیگدلی- روانشناس بالینی نحوه برنامه‌ریزی برای دانش‌آموزان در فصل امتحانات و همچنین نوع عملکرد والدین در این فصل را با چند فاکتور مهم مرتبط می‌داند و می‌گوید:‌ «نخستین فاکتور سن است. یعنی این‌که نوع رفتار والدین باید متناسب با سن  کودک باشد. برای دانش‌آموز مقطع تحصیلی ابتدایی نباید در درس و کسب نمره و همچنین فعالیت‌های ورزشی سختگیری کرد. هدف از تحصیل باید یادگیری باشد و نباید از همان ابتدای تحصیل

کسب نمره بالا را شرط موفقیت دانست. همچنین باید جنسیت را نیز در نظر گرفت و در نوع برخورد با فرزندان دختر و پسر باید ظرافت‌های رفتاری بیشتری به کار برد و در نوع گفتار باید دقت داشت. باید شخصیت فرزند را به خوبی شناخت و از دخالت غیرهوشمندانه پرهیز کرد. این دخالت‌ها روند مطالعه او را مختل می‌کند. والدین باید بدانند رقابت گاهی تخریب‌کننده است و این ما هستیم که گاهی به این رقابت‌ها دامن می‌زنیم. باید به فرزند گوشزد کرد تلاش او است که اهمیت دارد و هر نتیجه‌ای که به‌دست بیاید چیزی از ارزش کار او کم نمی‌کند.

آماده سازی خانه

وی درباره آماده کردن محیط خانه برای امتحانات پایان سال می‌گوید:‌ «آماده کردن محیط خانه برای فصل امتحانات اهمیت دارد. نوجوانان زیادی برای مشاوره به من مراجعه می‌کنند و از رفت و آمدها و مهمانی‌های والدین در روزهای پایانی سال تحصیلی گلایه دارند. والدین آن‌ها توجهی به این‌که زمان امتحانات باید مهمانی‌ها را کم کنند ندارند. والدین باید به این نکته توجه داشته باشند که آن‌ها نقشی اساسی در موفقیت فرزند در فصل امتحانات

دارند. باید با کاهش دفعات مهمانی از کسانی که می‌خواهند برای مهمانی به خانه آن‌ها بیایند خواهش کنند تا آن را به زمان دیگری موکول کنند. در این ایام باید با فرزندمان همراهی کنیم و به تغذیه و خواب  او نیز توجه ویژه‌ای داشت. همچنین والدین باید ارتباط سازنده‌ای با مدرسه داشته باشند و از برنامه امتحانات او آگاهی پیدا کنند و نیز با آگاهی از برنامه امتحانی برنامه‌ریزی مناسبی برای او انجام دهند.»

اما دنیای اینترنت و بازی‌های رایانه‌ای یکی از مهمترین موانع تمرکز دانش‌آموزان بر دروس است. دکتر محمدرضا کرامتی در این ارتباط می‌گوید:‌ «تحقیقات نشان داده است به هر میزان که دانش‌آموز در ایام امتحانات با اینترنت و بازی‌های کامپیوتری کمتر سر وکار داشته باشد موفقیت بیشتری در درس و امتحانات کسب می‌کند. نکته دیگری که والدین باید آن را به فرزندشان بیاموزند تأکید بر اولویت‌ها است، یعنی این‌که فرزندان باید فعالیت‌های روزانه خود را اولویت بندی کنند. با این کار فرزندان برنامه‌ریزی در زندگی را آموزش می‌بینند و برای آینده تحصیلی و زندگی شان برنامه‌ریزی می‌کنند.

نقش اولیاء مدرسه

در کنار خانواده، مربیان و معلمان نیز نقش زیادی در آماده‌سازی دانش‌آموز برای فصل امتحانات و کاهش استرس‌های آن‌ها دارند. نخستین و مهمترین کاری که معلمان و مربیان باید مدنظر داشته باشند این است که نباید بچه‌ها را با هم مقایسه کنند. دهه‌های قبل این روش برای ترغیب دانش‌آموزان در مدارس معمول بود و بسیاری از ما خاطرات خوبی از این نوع رفتار نداریم و بررسی‌های روانشناسی نشان می‌دهد این شیوه تربیتی نامناسب‌ترین روش است و رقابت به هرشکلی برای آن‌ها مخرب است. باید روی افزایش قدرت یادگیری دانش‌آموز تأکید کنیم تا بازخوردهای مناسبی بگیریم.»

دکتر بیگدلی نیز با تأکید بر حساس بودن روحیه دانش‌آموزان مقاطع تحصیلی بعد از دوران ابتدایی می‌گوید: « در مقاطع مختلف تحصیلی فرزندان والدین باید مراقب رفتار خود باشند. نوجوانان از روحیه بسیار حساسی برخوردارند، بطوری که اگر در زمینه تحصیل آن‌ها سختگیری کنیم باعث می‌شود که از درس زده شده و با تصور این‌که می‌توانند با کار کردن آینده بهتری برای خود دست و پا کنند درس و مدرسه را رها می‌کنند.. در روزهای امتحان که والدین

شاهد تلاش بیشتری از سوی دانش‌آموز هستند باید بپذیرند که شرایط با چند ماه قبل تفاوت کرده است و در ابتدا باید توکل کردن را به فرزندان یاد داد. پس از آن باید به آن‌ها آموخت هر درس، روش مطالعه خاصی دارد و برای پیدا کردن آن می‌توان از مشاوران تحصیلی و معلمان کمک گرفت. مشکل بسیاری از دانش‌آموزان این است که با روش صحیح مطالعه کتاب‌های درسی آشنایی ندارند و نمی‌توانند برای خواندن کتاب درسی و نحوه استراحت بین ساعت‌های مطالعه برنامه‌ریزی داشته باشند.»

درس خواندن در رأس هرم فکری ما قرار دارد، اما باید در آن تنوع نیز وجود داشته باشد و در کنار آن درس، تفریح  و ورزش هم باشد. یادمان باشد درس همه چیز نیست و یاد بگیریم که تلاش مهم است. بسیاری از والدین فرزندشان را در روز کنکور همراهی می‌کنند و متأسفانه با گفتن این جمله که امروز روز مهمی برای تو و ما است عملاً به او استرس وارد می‌کنند. این دانش‌آموز با این استرس در جلسه کنکور حاضر می‌شود و تصور می‌کند اگر قبول

نشود زندگی خود و خانواده‌اش را نابود خواهد کرد. والدین باید با آرامش دادن به فرزند به او اطمینان دهند با تلاش زیادی که کرده و زحماتی که آن‌ها شاهد آن بوده‌اند حتماً در امتحان موفق خواهد شد.والدین باید بدانند فرزندان ابزاری برای رسیدن به آرزوهای ازدست رفته شان نیستند و اصرار و سخت گیری های آن‌ها اضطراب بچه‌ها را بیشتر می‌کند.تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393 ا 19:25 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

1-1- با اطمینان خاطر و آرامش کامل در امتحان شرکت کنید. مثبت اندیشی کنید. همواره این جملات را در ذهن خود تکرار کنید: " من برای امتحان کاملا آماده ام و به خوبی از عهده آن برمی آیم. " نگرانی را از خود دور کنید. هر گاه احساس نگرانی کردید، چند نفس عمیق بکشید تا آرام شوید. قبل از امتحان با دوستانتان راجع به اضطراب و دلشوره صحبت نکنید. بهتر است بدانید که نگرانی همچون یک بیماری مسری قابل سرایت به دیگران است.

2- آرام ولی هوشیار باشید. اگر حق انتخاب دارید، مکان مناسبی را برای نشستن انتخاب کنید. نیمکتی را انتخاب کنید که بر روی آن فضای کافی برای کار داشته باشید. به پشتی نیمکت تکیه دهید و راحت باشید.

3- در ابتدا نگاهی گذرا به سؤالات بیندازید. حدودا ۱۰% از وقت خود را برای این کار صرف کنید. کلمات کلیدی ( در سؤالات ) را مشخص کنید و برای پاسخ دادن به سؤالات زمانبندی کنید. در حالیکه سؤالات را می‌‌خوانید، نکاتی که به ذهنتان می‌‌رسد و می‌‌توانید مفید باشد را در کنار آنها یادداشت کنید.

4- برای پاسخگویی به سؤالات از یک برنامه منظم پیروی کنید. ابتدا به سؤالات ساده تر پاسخ دهید و بعد به آنها که نمره بیشتری دارند. سپس به ترتیب به سوالاتی پاسخ دهید که:

- مشکل تر هستند.

- جواب دادن به آنها وقت بیشتری می‌‌گیرد.

- نمره کمتری دارند.

5- در امتحانات تستی برای انتخاب پاسخ درست دقت کنید.

- ابتدا پاسخهایی را که می‌‌دانید اشتباه است، کنار بگذارید.

- اگر تست نمره منفی ندارد، از بین پاسخهای باقی مانده، پاسخ صحیح را انتخاب نمایید و یا حدس بزنید.

- اگر امتحان نمره منفی دارد و شما دلیل خاصی برای انتخاب پاسخ خود ندارید، حدس نزنید.

- شک نکنید، معمولا اولین گزینه ای که انتخاب می‌‌کنید، پاسخ صحیح است. پس پاسخ خود را تغییر ندهید، مگر اینکه واقعا به نتیجه قطعی رسیده باشید.

6- در امتحانات تشریحی، قبل از پاسخ دادن به سؤالات خوب فکر کنید.

- ابتدا نکات مهمی را که راجع به سؤالات به دهنتان می‌‌رسد، در چرک نویس یادداشت کنید.

- این نکات را به ترتیب شماره گذاری کنید.

- سپس آنها را تنظیم کرده و پاکنویس کنید.

7- در پاسخ به سؤالات تشریحی، به اصل موضوع بپردازید و حاشیه نروید.

- در جمله اول موضوع اصلی را بیان کنید.

- مقدمه ای برای آن بنویسید.

- سپس موضوع را با جزئیات بیشتری شرح دهید.

- به سؤال توجه کنید و فقط به آنچه از شما خواسته شده پاسخ دهید. از توضیحات غیر ضروری و مثالهای اضافی بپرهیزید.

8- ۱۰% از وقت امتحان را برای مرور مطالب کنار بگذارید.

- برای ترک کردن جلسه امتحان عجله نکنید.

- در انتها تمام سؤالات را مرور کنید.

- مطمئن شوید که به تمام سؤالات پاسخ داده اید.

- پاسخ‌ها را یک بار دیگر بخوانید و در صورت لزوم جمله بندی، املای کلمات و ... را تصحیح کنید.

9- وقتی نتیجه امتحان را گرفتید، آن را بررسی کنید.

- به اشکالات خود توجه کرده و سعی کنید در آن زمینه بیشتر مطالعه کنید.

- برای امتحانات آخر سال، سؤالات امتحانات کلاسی را دوره کنید تا اشتباهات گذشته را تکرار نکنید.

- بهترین روش یادگیری را که برای شما مؤثر بوده، انتخاب کنید.

- روشهایی که برای شما کارآیی لازم را نداشته، کنار بگذارید.

- سعی کنید بهترین روش را پیدا کرده و بر روی آن تمرین کنید تا به نتیجه مطلوب برسید.تاريخ : شنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1393 ا 17:43 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا

ولادت مولي الموحدين اميرالمومنين حيدر كرار شير خدا مولود كعبه و فرا رسيدن روز پدر

       را  خدمت شما تبريك و تهنيت عرض ميكنم . .

 .تاريخ : دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1393 ا 22:24 نويسنده : پروین دشتی نژاد پور ا
.: Weblog Themes By violetSkin :.